اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1164

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بتاریخ ‏‏ 22/9/90 و صورت جلسه هییت مدیره بتاریخ فوق تغییراتی بشرح ذیل ‏انجام گردید. ‏ ‏ 1 ـ انتخاب اعضاء هییت مدیره: آقایان هرمز الوارزندی، حمید ‏الوارزندی و خانم جهان ویزواری بعنوان اعضاء اصلی هییت مدیره برای ‏مدت دو سال انتخاب شدند و برابر ماده 147 اصلاحی قانون تجارت ‏خانم سارا صالح بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی باقری بسمت ‏بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.‏ ‏ 2 ـ آقای مهدی علیزاده با واگذاری کلیه سهام خود به خانم جهان ‏ویزواری از شرکت خارج شد. ‏ ‏ 3 ـ برابر صورت جلسه هییت مدیره آقای هرمز الوارزندی بسمت ‏رییس هییت مدیره و حمید الوارزندی بسمت نایب رییس هییت مدیره ‏و خانم جهان ویزواری بسمت عضو هییت مدیره و آقای حمید ‏الوارزندی با حفظ سمت بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال ‏انتخاب شدند. ‏ ‏ 4 ـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق شرکت از جمله چک، سفته، ‏برات با امضاء رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت ‏دارای اعتبار میباشد، و اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضاء ‏حمید الوارزندی مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت دارای اعتبار ‏است.‏ رییس اداره ثبت اسناد بندر گز‏

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی