اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2160

شناسه ملی: 10320466072

تاریخ ثبت: 1389/11/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان رباط کریم بخش مرکزی شهر نصیرشهر شهرک صنعتی نصیرشهر خیابان سرو 24 خیابان سرو پلاک 2 F 212 طبقه همکف

کد پستی: 3113331875

تاریخ تاسیس: 1389/11/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مرکز اصلی شرکت به استان تهران ـ شهرستان رباط کریم ـ بخش مرکزی ـ شهر نصیرشهر ـ شهرک صنعتی نصیرشهر ـ خیابان سرو 24 ـ خیابان سرو ـ پلاک 2 ـ F 212 ـ طبقه همکف ـ کدپستی: 311333XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961227XXXX20236 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/17:

به موجب نامه شماره 168750/94 مورخ 05/10/1394 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1393 ؛ نشانی مرکز شرکت به رباط کریم ـ شهرک صنعتی نصیر آباد ـ فاز 2 ـ نبش سرو 24 ـ پلاک 212 F ـ کدپستی 311333XXXX انتقال یافت و تحت شماره 2160 به ثبت رسیده است. ش 941117XXXX51807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/11/1389 تحت شماره 396500 و شناسه ملی 103204XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/11/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تولید قوطی های فلزی و خرید و فروش مواد اولیه مرتبط. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار فردوس خ سازمان برنامه شمالی بین 17 مرکزی و شبنم پ 30 ـ کدپستی 456565XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسن مولوی به شماره ملی 006011XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای علی مولوی به شماره ملی 007331XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم صغری آقاخانی نژاد به شماره ملی 038437XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای محمد مولوی به شماره ملی 007918XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای حسین مولوی به شماره ملی 007140XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای محسن مولوی به شماره ملی 001477XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 7 ـ 5 ـ آقای حسن مولوی به شماره ملی 006011XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی