اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16952

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخه 27/2/87 شرکت مهندسین مشاور آمایش خاک سهند ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 16952 خانم پریچهر مصری علمداری به سمت مدیر عامل تا پایان مدت فعالیت هییت مدیره انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور باامضای متفق مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکت های ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/12/26:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/85 و مجمع عمومی عادی مورخ 1/12/85 و هییت مدیره مورخ 2/12/85 شرکت مهندسین مشاور آمایش خاک سهند ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 16952 خانم پریچهر مصری علمداری و آقایان یداله مصری علمداری و سیدرضا ریحانی نیا و محمود اولاد قره گوز و پژمان مصری علمداری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان اسماعیل نواح فرساد به سمت بازرس اصلی و اسماعیل رجبی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقایان سیدرضا ریحانی نیا به سمت رییس هییت مدیره و پژمان مصری علمداری به سمت نایب رییس هییت مدیره و یداله مصری علمداری به سمت مدیر عامل انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی