اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14004232795

تاریخ ثبت: 1393/04/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: و نشانی شرکت نورآباد ممسنی مورکی

تاریخ تاسیس: 1393/04/24

کد پستی: 7358156331

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/04/24:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/24:

در تاریخ 24/4/93 ذیل شماره 1708 و شناسه ملی 140042XXXX5 در این اداره ثبت و در تاریخ 24/4/93 امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: کاشت گیاهان دارویی و اسانس عرقیات گیری 2 ـ سرمایه شرکت: 000/500/10 ریال که یک سوم آن پرداخت شده است و متعلق به سهامداران است. 3 ـ مرکز اصلی و نشانی شرکت: نورآباد ممسنی ـ مورکی کدپستی 735815XXXX 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 ـ مدیران شرکت و صاحبان امضا مجاز: صابر رضایی، قباد رضایی، صمد رضایی به عنوان اعضا اصلی و راضیه رضایی علی البدل برای مدت سه سال که آقای صابر رضایی به کد ملی 239178XXXX رییس، قباد رضایی به کد ملی 239118XXXX نایبرییس و صمد رضایی به کد ملی 239207XXXX منشی و صابر رضایی مدیرعامل برای مدت دو سال که حق امضا در خصوص اسناد تعهدآور بانکی با صابر رضایی و قباد رضایی و نامه های عادی با صابر رضایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 ـ بازرسان شرکت: خانم زینب رضایی به کد ملی 238012XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم ثریا رضایی به کد ملی 238034XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ش 460120XXXX770135XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک نورآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی