اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16849

شناسه ملی: 10200225869

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: ارومیه به تبریز کوی ولیعصر خیابان توانیر شمالی کوی مجاهد بن بست کشاورز --

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/6/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یاشار رضایی پور به کد ملی 138032XXXX بهرام رضایی پور به کد ملی 137361XXXX سولماز رضایی پور به کد ملی 137928XXXX روشنک رضایی پور به کد ملی 138088XXXX سینا عباس زاده چرندابی به کد ملی 138105XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. بازرسان: محبوبه فرمانی تبریزی به کد ملی 275344XXXX به عنوان بازرس اصلی و پروین شاطری به کد ملی 137885XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 97070XXXX208450 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یاشار رضایی پور به کد ملی 138032XXXX به عنوان رییس هییت مدیره سولماز رضایی پور به کد ملی 137928XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره روشنک رضایی پور به کد ملی 138088XXXX به عنوان عضو هییت مدیره سینا عباس زاده چرندابی به کد ملی 138105XXXX به عنوان عضو هییت مدیره بهرام رضایی پور به کد ملی 137361XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، سفته ها و بروات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970702XXXX97261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محبوبه فرمانی تبریزی به شماره ملی 275344XXXX به عنوان بازرس اصلی پروین شاطری به شماره ملی 137885XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: روشنک رضایی پور به شماره ملی 138088XXXX سولماز رضایی پور به شماره ملی 137928XXXX سینا عباس زاده چرندابی به شماره ملی 138105XXXX بهرام رضایی پور به شماره ملی 137361XXXX یاشار رضایی پور به شماره ملی 138032XXXX ش 930828XXXX66138 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام رضایی پور به شماره ملی 137361XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره یاشار رضایی پوربه شماره ملی 138032XXXX به سمت رییس هییت مدیره سولماز رضایی پور به شماره ملی 137928XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره روشنک رضایی پور به شماره ملی 138088XXXX به سمت عضو هییت مدیره سینا عباس زاده چرندابی به شماره ملی 138105XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 930828XXXX92133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/15:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/10/89 در تاریخ 12/10/89 به این اداره واصل گردیده: سرمایه شرکت از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام جدید از بیست هزار ریالی به سه میلیون ریالی از محل واریز نقدی از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ سیصدمیلیون ریال افزایش یافت و مبلغ افزایشی برابر گواهی شماره 2625/89 ص 160111/10/89 بانک پاسارگاد شعبه ولیعصر تبریز به شماره حساب 110684XXXX01601 واریز و ماده پنج اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم سه میلیون ریالی با نام می باشد و صد در صد پرداخت شده است. سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/13:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 1/3/89 شرکت گوی داش ( سهامی خاص) به شماره ثبت 16849 و شناسه ملی 102002XXXX آقایان بهرام رضایی پور و یاشار رضایی پور و سینا عباس زاده چراندابی و خانمها سولماز رضایی پورو روشنک رضایی پور به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال و آقایان غلامرضا زیباساز طالبی و خسرو عبدلی امندی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب و روزنامه عصر آزادی و یا کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقایان بهرام رضایی پور به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و یاشار رضایی پور به سمت رییس هییت مدیره و خانم سولماز رضایی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سینا عباس زاده چرندابی و خانم روشنک رضایی پور به سمت اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضا هر یک از مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد واملاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 15/2/87 شرکت گوی داش ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 16849 پس از نقل و انتقال سهام، در ماده سی و یک اساسنامه تعداد اعضای هییت مدیره به پنج نفر اصلاح گردید و آقایان بهرام رضایی پور و یاشار رضایی پور و خانم روشنگ رضایی پور و خانم سولماز رضایی پور و آقای سینا عباس زاده چرندابی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال و آقایان غلامرضا زیباساز طالبی و خسرو عبدی امندی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال و روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین، سپس یاشار رضایی پور به سمت رییس هییت مدیره و سولماز رضایی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و روشنک رضایی پور و سینا رضایی پور به سمت اعضای هییت مدیره و بهرام رضایی پور به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب و امضای کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور به تنهایی با هر یک از مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/10/13:

برابر صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/9/85 شرکت گوی داش ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 16849 پس از نقل و انتقال سهام یکی از سهامداران آقایان غلامرضا زیباساز طالبی به عنوان بازرس اصلی و خسرو عبدی امندی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین و آقایان بهرام رضایی پور و یاشار رضایی پور و خانم روشنک رضایی پور و خانم سولماز رضایی پور به سمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب و سپس آقای یاشار رضایی پور به سمت رییس هییت مدیره و خانم سولماز رضایی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم روشنک رضایی پور به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهرام رضایی پور به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب و امضای کلیه اسناد مالی و چک ها و قراردادها و اسناد تعهدآور به تنهایی با هر یک از مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/10/21:

برابر نامه شماره 15184/5512 – 2/10/83 اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه برای صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 15/9/82 شرکت گوی داش ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 5513 در ثبت شرکتهای ارومیه مرکز اصلی شرکت از ارومیه به تبریز کوی ولیعصر خیابان توانیر شمالی کوی مجاهد بن بست کشاورز – پلاک 19 تلفن 3310055 انتقال و تحت شماره 16849 در ثبت شرکتهای تبریز به ثبت رسیده است. مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/02/13:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هییت مدیره مورخ 24/1/83 شرکت سهامی خاص گویداش تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 آقایان بهرام رضایی پور یاشار رضایی پور مسعود سمیعی و خانم سولماز رضایی پور به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. 2 آقای غلامرضا زیباسازطالبی به سمت بازرس اصلی و خسرو عبدی امندی به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. 3 روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 آقای یاشار رضایی پور به سمت رییس هییت مدیره خانم سولماز رضایی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و مسعود سمیعی به سمت عضو عضو هییت مدیره و بهرام رضایی پور به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت تعیین شدند. 5 امضا کلیه اسناد مالی چکها قراردادها و اسناد تعهدآور بتنهایی با هریک از مدیر عامل یا رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. 6 نشانی شرکت در ارومیه به خیابان شهید بهشتی کوچه 37 هشت متری دوم سمت چپ پلاک 22 طبقه دوم تلفن 3457760 انتقال یافت. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی