اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1430

شناسه ملی: 14003290586

تاریخ ثبت: 1391/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/12/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/01/04:

17,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/07:

به استناد نامه شماره 113 - 30/01/1399 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی مشگین شهر وصورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : / با استعفای آقای سید محمد موسوی سادات فرزند میرسلیمان به شماره ملی 167041XXXX از سمت مدیر عامل ی شرکت تعاونی به دلیل تراکم کاری موافقت به عمل آمد. 2 - آقای فرهاد امامی خیاوی نام پدر احمد کد ملی 167249XXXX صادره از مشکین شهر به سمت مدیر عامل تعاونی برای مدت باقیمانده انتخاب شدند وکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای یک نفر از اعضای هییت مدیره مسلم اکران (رییس هییت مدیره) به اتفاق فرهاد امامی خیاوی مدیر عامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای فرهاد امامی خیاوی مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود* ش 990207XXXX79549 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد نامه شماره 3032 ـ 31/4/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشگین شهر و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ با تصویب مجمع عمومی عادی مبنی بر افزایش سرمایه شرکت تعداد 2 سهم جدید 1000000 ریالی به اعضا جدید واگذار گردید در نتیجه تعداد سهام از 15 سهم 1000000 ریالی به تعداد 17 سهم 1000000 ریالی افزایش یافت (طی دو فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال فیش واریزی پیوستی بابت افزایش سرمایه)و در نهایت سرمایه شرکت از مبلغ 15000000 ریال اولیه به مبلغ 17000000 ریال افزایش یافت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش 970515XXXX85463 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد نامه شماره 3032 ـ 31/4/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشگین شهر و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مسلم اکران با کد ملی 167044XXXX ، اشکان صابری با کد ملی 167193XXXX و عظیم حسن زاده با کد ملی 167038XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و معصوم ابراهیمی با کد ملی 167203XXXX و طیبه سیاه چشم با کد 167036XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. ـ علی عبادالهی با کد ملی 167251XXXX به عنوان بازس اصلی و ثریا نوروزی خورشید آبادی با کد ملی 166044XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970515XXXX80836 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد نامه شماره 3032 ـ 31/4/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشگین شهر و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ با تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه شرکت تعداد 2 سهم جدید 1000000 ریالی به اعضا جدید واگذار گردید در نتیجه تعداد سهام از 15 سهم 1000000 ریالی به تعداد 17 سهم 1000000 ریالی افزایش یافت (طی دو فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال فیش واریزی پیوستی بابت افزایش سرمایه) و در نهایت سرمایه شرکت از مبلغ 15000000 ریال اولیه به مبلغ 17000000 ریال افزایش یافت و به تبع این تغییرات ماده 7 اساسنامه تغییر یافت و ماده 7 اساسنامه اصلاح گردید. ش 970515XXXX98961 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد نامه شماره 3032 ـ 31/4/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشگین شهر و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مسلم اکران به سمت رییس هییت مدیره و آقای اشکان صابری به سمت نایب رییس هییت مدیره و عظیم حسن زاده به سمت منشی هییت مدیره رای مدت 3 سال انتخاب شدند. ـ آقای میر محمد موسوی سادات کد ملی 167041XXXX صادره ازمشکین شهر به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب شد. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای یک نفر از اعضای هییت مدیره مسلم اکران (رییس هییت مدیره) به اتفاق سید محمد موسوی سادات مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای میر محمد موسوی سادات مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 970515XXXX40749 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/9/1393 که طی تاییدیه شماره 4363 مورخ 26/9/93 از طریق اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشگین شهر واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید اصلاحی قانون مشتمل بر 52 ماده و 27 تبصره به تصویب رسید. ش 961006XXXX43111 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/09/1393 که طی تاییدیه شماره 4363 مورخ 26/9/93 از طریق اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشگین شهر واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ با استعفای آقای فخرالدین سید رحیمی بلوس از سمت هییت مدیره موافقت بعمل آمد.و هییت مدیره از خانم ام البنین قربانی آلوجی علی البدل هییت مدیره دعوت به همکاری بعمل آمدآقای سید محمد موسوی به سمت رییس و آقای اشکان صابری بسمت نایب رییس و خانم ام البنین قربانی آلوجی بسمت منشی هییت مدیره برای مابقی مدت انتخاب شدند. آقای اشکان صابری بشماره ملی 167193XXXX به سمت مدیرعامل برای مابقی مدت انتخاب شدند.کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهدآوربانکی ازقبیل چک، سفته، برات واوراق بهادار با امضای آقای سیدمحمدموسوی سادات(رییس هییت مدیره) به اتفاق آقای اشکان صابری(مدیرعامل)ومهرتعاونی دارای اعتبار است واوراق عادی ونامه ها با امضای آقای اشکان صابری (مدیرعامل) ومهرتعاونی معتبرخواهدبود. ـ ش 961006XXXX08783 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/09/1393 که طی تاییدیه شماره 4363 مورخ 26/9/93 از طریق اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشگین شهر واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شده است: ـ آقای خداشکرنجفی بشماره ملی 167022XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای عظیم حسن زاده بشماره ملی 167038XXXX صادره مشکین شهر بسمت علی البدل بازرس برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورتهای مالی سالهای 1391 و 1392 به تصویب رسید. ش 961006XXXX85937 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/04:

پیرو آگهی شماره 16245 مورخ 19/12/91 و باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 26/11/92 که در شرکت فوق تشکیل و منضم به نامه شماره 4925 مورخ 30/11/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشگین شهر به این اداره واصل شده تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل شده است: 1 با استعفای آقای فخرالدین سید رحیمی بلوس از سمت مدیر عامل موافقت بعمل آمده است. 2 آقای اشکان صابری کد ملی 167193XXXX به عنوان مدیر عامل شرکت برای مابقی مدت انتخاب شده است. 3 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای سید محمد موسوی سادات (رییس هییت مدیره) باتفاق اشکان صابری ( مدیر عامل ) و مهر شرکت دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه ها با امضای اشکان صابری ( مدیر عامل ) با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 067700XXXX110837XXXX کفیل اداره ثبت اسناد و املاک مشگین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/19:

خلاصه تقاضانامه و شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که شماره ثبت 1430 مورخ 19/12/91 شناسه ملی 140032XXXX6 و باستناد نامه شماره 7610 مورخ 7/12/91 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشگین شهر در دفتر ثبت شرکت های این اداره ثبت و در تاریخ 19/12/91 از لحاظ امضای ذیل ثبت دفتر تکمیل گردیده، بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: استفاده از مشارکتهای اقتصادی داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی، خدماتی، معدنی، کشاورزی، بهداشتی، آموزشی، رفاهی و نظایر آنها تلاش در جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار توسعه و گسترش فعالیتها به منظور افزایش درآمد و ارتقا سطح معیشت و بهداشت و رفاه اهالی روستا کمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی نهاد دهیاری تسهیل در ارایه خدمات و اجرای پروژه های دهیاریها و سایر موارد پیش بینی شده مطابق ماده سه اساسنامه و تبصره های مربوط به آن. 2 مرکز اصلی شرکت: مشگین شهر، شهر قصابه بخشداری قصاکدپستی 566194XXXX 3 تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت: مبلغ پانزده میلیون ریال نقدی منقسم به پانزده سهم یک میلیون ریالی با نام که تماما از طرف اعضا پرداخت و بحسا به شماره 1/1099651/111/1302 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مشگین شهر بنام شرکت فوق واریز شده است. 5 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: میر محمد موسوی سادات کد ملی 167041XXXX به سمت رییس هییت مدیره، اشکان صابری کد ملی 167193XXXX به سمت نایب رییس، فخر الدین سید رحیمی بلوس کد ملی 167197XXXX به سمت منشی هییت مدیره همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و ام البنین قربانی آلوجی کد ملی 167014XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و فخر الدین سید رحیمی بلوس به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای میر محمد موسوی سادات (رییس هییت مدیره) باتفاق فخرالدین سید رحیمی بلوس ( مدیر عامل ) با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 بازرسان شرکت: خداشکر نجفی کد ملی 167022XXXX به عنوان بازرس اصلی و عظیم حسن زاده کد ملی 167038XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 067700XXXX110706XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مشگین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی