اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 472830

شناسه ملی: 14004952195

تاریخ ثبت: 1394/03/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: تهران ، خیابان دماوند ، نبش اتوبان باقری ، بن بست 101 شرقی ، پلاک 20 ، واحد 15

کد پستی: 1651913479

تاریخ تاسیس: 1394/03/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/10:

26,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/03/03:

200,000,000 ریال

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: ـ محمدرضا بیطرفان به شماره ملی 038598XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ امراله ملکوتی خواه به شماره ملی 565906XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره ـ محمود بیطرفان به شماره ملی 038270XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره ـ امیر ملکوتی خواه به شماره ملی 008306XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ فاطمه کیانی به شماره 079362XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نیز کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی ازاعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ شقایق توسلی به شماره ملی 001582XXXX به سمت بازرس اصلی و امین برهانی به شماره ملی 294001XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 980609XXXX02988 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - امراله ملکوتی خواه به کد ملی 565906XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و امیر ملکوتی خواه به کد ملی 008306XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمود بیطرفان به کد ملی 038270XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا بیطرفان به کد ملی 038598XXXX به سمت عضو هییت مدیره و فاطمه کیانی به کد ملی 079362XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها وعقود اسلامی واوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960605XXXX16111 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمصطفی بذرگری کد ملی 006502XXXX به عنوان بازرس اصلی و جعفر کنجکاو نیک کد ملی 003549XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 960426XXXX69968 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. تعداد اعضا هییت مدیره به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 200000000 ریال به مبلغ 26XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1300000 سهم 20000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 960426XXXX52936 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/03:

تاسیس شرکت سهامی خاص ایساتیس پلاست کاسپین درتاریخ 03/03/1394 به شماره ثبت 472830 به شناسه ملی 140049XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی و غیراسفنجی،طراحی و راه اندازی انواع کارخانجات تولید ظروف یکبار مصرف ـ تامین تجهیزات و قطعات و ماشین آلات و قالب های مورد نیاز مربوط به موضوع شرکت ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی و اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی ـ تاسیس شعبه فروش در کلیه مراکز استان ها ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات ارزی و ریالی و ال سی ـ توزیع و پخش و واردات و صادرات کالاهای مرتبط با موضوع اصلی شرکت، ماشین آلات و قطعات و قالب های مربوطه و مواد اولیه مورد نیاز ـ طراحی و پشتیبانی فنی و بهره برداری و تعمیرات سیستم های هوشمند مرتبط با انواع خطوط تولید مشابه و تامین قطعات یدکی مورد نیاز، انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان دماوند، نبش اتوبان باقری، بن بست 101 شرقی، پلاک 20 ،واحد 15 کدپستی 165191XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 200000000 ریال منقسم به 10000 سهم 20000 ریالی که تعداد 10000 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 70000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 885/73 مورخ 20/2/1394 نزد بانک صادرات ایران شعبه خاقانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمود بیطرفان به شماره ملی 038270XXXX به سمت رییس هییت مدیره وامیر ملکوتی خواه به شماره ملی 008306XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و امراله ملکوتی خواه به شماره ملی 565906XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا و اوراق عادی اداری با امضا هریک از اعضا هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محسن خلیلی به شماره ملی 005468XXXX به عنوان بازرس اصلی و جعفر کنجکاونیک به شماره ملی 003549XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940303XXXX88488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی