اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 504517

شناسه ملی: 14006515497

تاریخ ثبت: 1395/10/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: تهران جنت آباد خیابان شهید نوروزی پلاک 43 واحد 2

تاریخ تاسیس: 1395/10/29

کد پستی: 1475613883

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/16:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/16:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/29:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای وزیر پناهی چقونکش به کد ملی 162080XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره خارج از شرکا و آقای رسول محمدی عمو دیزج به کد ملی 005417XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و قراردادهای عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری به امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 981017XXXX07611 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول محمدی عمودیزج کد ملی 005417XXXX با پرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت در زمر شرکا قرار گرفت. آقای ناصر خدادادی کد ملی 137295XXXX با پرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت در زمر شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 2000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. آدرس شرکت به نشانی جدید: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جیحون ـ خیابان زنجان جنوبی ـ بن بست ده متری اول ـ پلاک 1 ـ طبقه همکف ـ کدپستی: 134385XXXX تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: مونا جدید حصار قاضی کد ملی 001243XXXX دارای 500000 ریال لیلا عزیزی نصر آبادی کد ملی 334127XXXX دارای 500000 ریال آقای رسول محمدی عمودیزج کد ملی 005417XXXX دارای 500000 ریال آقای ناصر خدادادی کد ملی 137295XXXX دارای 500000 ریال پ 960827XXXX39170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلی عزیزی نصرآبادی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد خانم مونا جدیدی حصار قاضی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه: آقای رسول محمدی عمودیزج کد ملی 005417XXXX دارای 500000 ریال آقای ناصر خدادادی کد ملی 137295XXXX دارای 500000 ریال پ 960827XXXX39196 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول محمدی عمودیزج کد ملی 005417XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای ناصر خدادادی کد ملی 137295XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادهای عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری به امضا متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960827XXXX68128 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل عموزاده کووزانی به کد ملی 259618XXXX (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و رسول سیارچمنی به کد ملی 007502XXXX (خارج از شرکا) به سمت رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادهای عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری به امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960231XXXX69707 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مونا جدیدی حصار قاضی به کد ملی 001243XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و احمد امیدی به کد ملی 006775XXXX (خارج از شرکا) به سمت رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادهای عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری به امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951225XXXX42842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/29:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود اهورا سازه آرسام درتاریخ 29/10/1395 به شماره ثبت 504517 به شناسه ملی 140065XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، نظارت فنی، اجرا و مشاوره کلیه فعالیتهای پیمانکاری مربوط به ابنیه، سبک و سنگین بتنی و فلزی ساختمان سازی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی خطوط انتقال آب، نفت، گاز، تصفیه خانه و شبکه های آب وفاضلاب شهری و بین شهری، زهکشی سدسازی، راهسازی(بزرگراه، آزاد راه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، تونل ها و پل ها). آسفالتکاری، پل سازی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان و تاسیسات خطوط مخابرات و گاز، تاسیسات برق والکترونیک، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.اخذ وام وتسهیلات از بانکها وموسسات اعتباری، خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و بخش خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران جنت آباد خیابان شهید نوروزی پلاک 43 واحد 2 کدپستی 147561XXXX سرمایه شرکت: 1000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم مونا جدیدی حصارقاضی دارنده 500000 ریال سهم الشرکه و خانم لیلی عزیزی نصرآبادی دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم مونا جدیدی حصارقاضی به شماره ملی 001243XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و خانم لیلی عزیزی نصرآبادی به شماره ملی 334127XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ 951029XXXX19109 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی