اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 484

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/87 شرکت مزبور: نام شرکت مندرج در ماده دو اساسنامه به شرکت مجتمع بندری دریایی قشم تغییر و اصلاح یافت. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/2/1386 شرکت مزبور که در مورخ 30/3/87 به این مرکز واصل شده است. الف: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/86 بتصویب رسید. ب: موسسه حسابرسی آرمان راه برد به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان (حسابداران رسمی) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ج: روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/6/1386 شرکت مزبور: الف: آقایان فریدون گایینی به نمایندگی از سازمان منطقه ازاد قشم بسمت رییس هییت مدیره، ملک رضا ملک پور به نمایندگی از شرکت بازرگانی عمومی قشم (سهامی خاص) بسمت نایب رییس هییت مدیره، علی اصغر رحیم زاده بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) و علی دهقان نصیری به نمایندگی از شرکت فرودگاه بین المللی قشم (سهامی خاص) بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب: مکاتبات، اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. ج: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه شرکت خواهد بود. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/2/86 شرکت مزبورکه در تاریخ 22/3/86 به این مرکز واصل و در تاریخ 13/4/86 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی تکمیل گردیده است: الف: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/85 بتصویب رسید. ب: موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت حسابرس و بازرس اصلی و خانم شیرین مشیرفاطمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ج: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/04/18:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/12/85 شرکت مزبورکه در تاریخ 31/2/86 به این مرکز واصل و در تاریخ 13/4/86 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی تکمیل گردیده است: سرمایه شرکت مندرج در ماده 6 اساسنامه از مبلغ یک میلیارد ریال بمبلغ سی میلیارد ریال منقسم به سی هزار سهم بانام یک میلیون ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/7/85 و هییت مدیره مورخ 30/7/85 شرکت مزبور که در تاریخ 15/9/85 به این مرکز واصل گردیده است: الف: سازمان منطقه آزاد قشم با نمایندگی آقای فریدون گایینی بسمت رییس هییت مدیره، شرکت فرودگاه بین المللی قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیر بادپا بسمت نایب رییس هییت مدیره، شرکت بازرگانی عمومی قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم ژانت نصیری بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه خواهد بود. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابرصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/85 شرکت مزبور: الف: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/84 به تصویب رسید. ب: موسسه حسابرسی بهراد مشار بسمت حسابرس و بازرس اصلی و خانم شیرین مشیر فاطمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ج: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت آگهی های شرکت تعیین گردید. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه و هییت مدیره مورخ 31/3/85 شرکت مزبور: اقایان محمد اصغری به نمایندگی از سازمان منطقه آزاد قشم بسمت رییس هییت مدیره، امیربادپا به نمایندگی از شرکت امور خدمات بازرگانی، حمل ونقل وترانزیت قشم (سهامی خاص) بسمت نایب رییس هییت مدیره، و خانم ژانت نصیری به نمایندگی از شرکت بازرگانی عمومی قشم (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مابقی دوره تصدی هییت مزبور انتخاب گردیدند. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/15:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/4/84 شرکت مزبور: الف: ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/83 به تصویب رسید. ب: موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و حسابرس و خانم شیرین مشیر فاطمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ج: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 29/4/83 به این مرکز واصل و در تاریخ 19/5/83 از لحاظ مدارک ثبتی تکمیل گردیده است: الف: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/82 بتصویب رسید. ب: موسسه حسابرسی بهرادمشار و خانم شیرین مشیرفاطمی به ترتیب به سمت حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ج: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده و هییت مدیره مورخ 11/11/82 که درتاریخ 27/12/82 به این مرکز واصل گردیده است. الف: سازمان منطقه آزادقشم با نمایندگی آقای سیدفخرالدین انوار به سمت رییس هییت مدیره، شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت ( سهامی عام) با نمایندگی آقای احمد نصیری به سمت نایب رییس هییت مدیره، شرکت پتروکام کیش ( سهامی خاص) با نمایندگی خانم ژانت نصیری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ، شرکت بازرگانی عمومی قشم سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت اله ملاصالحی و شرکت بازرگانی نفت یاب ( سهامی خاص) با نمایندگی آقای مرتضی موحدی زاده به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ب: مکاتبات، اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بانکی ازقبیل چک، سفته و بروات وعقوداسلامی و قراردادها باامضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه بامهرشرکت و مکاتبات عادی و اداری باامضای منفرد مدیر عامل بهمراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. ج: هییت مدیره اختیارات مدیر عامل را طبق مفاد اساسنامه تعیین نمود. مرکزثبت سازمان منطقه آزادقشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تصمیمات شماره 651 م ت 82 مورخ 8/4/82 این واحد مندرج در شماره 17008 مورخ 30/4/1382 عنوان آگهی با آرم سازمان منطقه آزاد قشم صحیح می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد. مرکز ثبت سازمان منطقه آزادقشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی