اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/04/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/04/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/04/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/04/27:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سینا برق هرمز ( سهامی خاص) در تاریخ 24/4/85 تحت شماره 7889 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/4/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار صبح ساحل آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: طراحی ساخت تابلوهای فرمان حفاظت و کنترل تعمیر نقشه و دیاگرام نصب تجهیزات و کابل کشی پست های فشار قوی و فوق توزیع و فشار ضعیف و مونتاژ ترانس و تست و راه اندازی آن تعمیر و نگهداری تجهیزات و موارد دیگر مندرج در ماده ( 2 ) اساسنامه شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: بندرعباس خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ساختمان کهنسال 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی بانام که مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی 394/782 مورخ 4/4/85 بانک رفاه کارگران شعبه اسدآبادی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: ناصر جعفری به عنوان رییس هییت مدیره و هدی جعفری به عنوان نایب رییس هییت مدیره و سیدمحمدرضا کاظمی مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: حامد جعفری به سمت بازرس اصلی و سیدمحمد شفیع کاظمی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی