اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 248909

شناسه ملی: 10102894207

تاریخ ثبت: 1384/03/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: تهران بزرگراه شهید محلاتی خ 10 فروردین ک فرشباف

تاریخ تاسیس: 1384/03/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/13:

15,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/08/04:

15,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/03/31:

10,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 13/2/90 شرکت مزبور که در تاریخ 18/2/90 واصل گردید: احمد احمدی به کد ملی 417185XXXX و مهدی قلی پور به کد ملی 007427XXXX هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبالغ 000/500/997 ریال افزایش دادند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/15 ریال به مبلغ 000/000/000/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. مریم فرهادی به کد ملی 007508XXXX بسمت رییس هییت مدیره، احمد احمدی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 4650 ت 32 مورخ 28/2/90 مهدی قلی پور به کد ملی 007427XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مریم فرهادی به کد ملی 007508XXXX به عنوان عضو هییت مدیره می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 4/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قلی پور فرزند صیام به ش ش 2771 ص تهران دارای کد ملی 007427XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. و سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/15 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نشانی شرکت در تهران به خیابان شریعتی اندیشه 9 پ 13 واحد 19 ـ کد پستی 193956998 منتقل شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. مهدی قلی پور به سمت عضو و رییس هییت مدیره و احمد احمدی کد ملی 417185XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 31/3/84 تحت شماره 248909 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکت نامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات پیمانکاری و فنی و خدماتی شامل احداث و نگهداری فضای سبز و پرورش گل و گیاه و خدمات حفاظتی آبدارخانه و تنظیفات اماکن و طبخ و توزیع غذا و سرویس دهی آن به سازمانهای دولتی و غیردولتی و نصب و راه اندازی آسانسور و جوشکاری و تاسیس ات ساختمانی و لوله کشی سرد و گرم برق کشی ساختمان و اجرای کلیه عملیات بنایی و تزیینات و مرمت ساختمانها و خرید وفروش و صادرات و واردات اقلام مجاز اخذ نمایندگی و اعطای آن و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و شرکت در مناقصات و مزایدات 2 مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه شهید محلاتی خ 10 فروردین ک فرشباف پ 27 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال 4 مدیران شرکت: آقای احمد احمدی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم مریم فرهادی به سمت عضو و رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی