اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2986

شناسه ملی: 10860978036

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: جدید استان قم شهرستان قم بخش مرکزی دهستان قمرود آبادی شهرک صنعتی محمودآباد شهرک صنعتی محمودآباد خیابان زاگرس کوچه دنا پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 3733193477

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمیدرضا دخانچی به شماره ملی 038382XXXX به سمت رییس هییت مدیره، غلامرضا دخانچی به شمارملی 038290XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم هیلا طباطبایی قمی به شماره ملی 038079XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970607XXXX99601 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان غلامرضا دخانچی به شماره ملی 038290XXXX ، حمیدرضا دخانچی به شماره ملی 038382XXXX و خانم هیلا طباطبایی قمی به شماره ملی 038079XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ علی عموعبداللهی به شماره ملی 038622XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد عموعبداللهی به شماره ملی 038208XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ش 970607XXXX50869 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید:استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ دهستان قمرود ـ آبادی شهرک صنعتی محمودآباد-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان زاگرس-کوچه دنا-پلاک 0 -طبقه همکف- کدپستی 373319XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961219XXXX20683 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 7/10/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان غلامرضا دخانچی کد ملی 038290XXXX بسمت رییس هییت مدیره، خانم هیلا طباطبایی قمی کد ملی 038079XXXX نایب رییس هییت مدیره، حمید رضا دخانچی کد ملی 038382XXXX مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً و مهر شرکت معتبر می باشد. 2 ـ آقای احمد فقیه صالحی کد ملی 007518XXXX به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد. 3 ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ـ اساسنامه جدید مشتمل بر 64 ماده و 21 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 11/2/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ آقایان غلامرضا دخانچی بسمت رییس هییت مدیره، خانم هیلا طباطبایی قمی نایب رییس هییت مدیره و حمیدرضا دخانچی مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی باامضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً و مهر شرکت می باشد. 2 ـ آقای محمد آردانه به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 9/2/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقایان غلامرضا دخانچی به سمت رییس هییت مدیره، خانم هیلا طباطبایی قمی نایب رییس و حمیدرضا دخانچی مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای اسناد و اوراق تعهدآور با مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً و مهر شرکت می باشد. 2 - آقای محمد آردانه به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد. 3 - روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 - مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید قم شهرک سالاریه، خیابان کوکب، پلاک 156 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 2/6/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 - آقایان غلامرضا دخانچی به سمت رییس هییت مدیره- احمد قشقایی نایب رییس و مدیرعامل و حمیدرضا دخانچی عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت می باشد. 2 - آقای مسعود کیانی پیروز به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شد. 3 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/06/15:

باستناد صورتحلسات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده و هییت مدیره مورخه 29/5/82 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقایان غلامرضا دخانچی به سمت رییس هییت مدیره‚ احمد قشقایی به سمت نایب رییس و مدیر عامل ومسعود کیانی پیروز عضو هییت مدیره برای بقیه مدت ماموریت انتخاب شدند امضای اوراق واسناد تعهدآور با مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا ومهرشرکت می باشد. 2 - آقایان جواد قمی و امیر قمی بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی