اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 490

شناسه ملی: 10680007398

تاریخ ثبت: 1382/05/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/05/02

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد میراحمدی به شماره ملی 425005XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای علی میراحمدی به شماره ملی 425005XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید میراحمدی به شماره ملی 425123XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدتد خانم کبری رویدل به شماره ملی 425099XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم حمیده افروشته به شماره ملی 424034XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 980127XXXX33606 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: محمد میراحمدی به شماره ملی 425005XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و علی میراحمدی به شماره ملی 425005XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید میراحمدی به شماره ملی 425123XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره (آقای محمد میراحمدی به شماره ملی 425005XXXX ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980127XXXX00325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/17:

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 19/07/1393 تغییرات زیر در شرکت صورت گرفت: مدیران شرکت: 1 ـ محمد میراحمدی به شماره ملی 425005XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای علی میراحمدی به شماره ملی 425005XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید میراحمدی به شماره ملی 425123XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا آقای محمد میراحمدی (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ بازرسان شرکت: خانم کبری رویدل به شماره ملی 425099XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم حمیده افروشته به شماره ملی 424034XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 701000XXXX110083XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بدینوسیله خلاصه اساسنامه شرکت مذکور که در مورخه 2/5/1382 تحت شماره 490 در این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - نام شرک: شرکت عصر جدید بلادشاپور (سهامی خاص) 2 - موضوع شرکت: امور خدماتی سرویس دهی و ایاب و ذهاب و امور آشپزخانه و کنترل نگهبانی‚ نصب تاسیسات برودتی و حرارتی و لوله کشی‚ آب و برق - گاز و تلفن (کلی وجزیی) امور مخابراتی‚ باغبانی و نظافت‚ امور بهداشت‚ امور رانندگی و مکانیکی‚ تامین نیروی انسانی و تامین ماشین آلات 3 - سرمایه شرکت: به مبلغ یک میلیون ریال نقدی که 35 % از سرمایه درشماره حساب 1989 بانک صادرات شعبه بعثت واریز و مابقی در تعهد اعضا می باشد. 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - اولین دارندگان حق امضا: آقای محمد میراحمدی به سمتهای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای علی میراحمدی و خانم کنیز افروشته به ترتیب به سمتهای نایب رییس و عضو اصلی هییت مدیره هریک برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک - سفته و برات و غیره با امضای منفرد آقای محمد میراحمدی (مدیرعامل) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. 6 - بازرس شرکت: خانم کبری رویدل به سمت بارزس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 7 - اساسنامه شرکت در 64 ماده و 7 تبصره به تصویب اعضا رسید. رییس ثبت اسناد و املاک دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی