اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1209

شناسه ملی: 10980049918

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/09/1395 و تاییدیه شماره 767/342/3/18 , 205 مورخ 21/09/1395 اداره تعاون روستایی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کریمی کد ملی 588993XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید رضا موسوی کد ملی 431015XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین مومنی کد ملی 439198XXXX به سمت منشی هییت مدیره آقای احمدکریمی کد ملی 439111XXXX بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند.حق امضا کلیه چکها، قراردادها، اسناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای شرکت بنماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق عادی شرکت با امضای مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره که با امضای رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت. ش 960226XXXX65713 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ 03/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان علی کریمی کد ملی 588993XXXX - سید رضا موسوی کد ملی 431015XXXX - حسین مومنی کد ملی 439198XXXX - حسن رضا کریمی کد ملی 439111XXXX - مرتضی خویینی کد ملی 438014XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان خسرو حیدری کد ملی 432431XXXX - امیر ملک محمدی کد ملی 438020XXXX بسمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای رضا پورشریفی کد ملی 438023XXXX و آقای داود صفدری کد ملی 438022XXXX بسمت بازرسان اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 960214XXXX62374 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی