اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 234760

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/09/01:

1,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/9/83 نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت اساسنامه جدیدی مشتمل بر 19 ماده به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید سرمایه شرکت 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1000 سهم با نام 1000000 ریالی تماما پرداخت شده می باشد آقایان جعفر تقوی پور و محمدرضا براتی مهوار و مهدی پورحسن اقدمی بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقایان حسین کاظمی و سیدداود دارستانی بترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1/9/83 آقایان جعفر تقوی پور بسمت مدیرعامل و محمدرضا براتی مهوار به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی پورحسن اقدمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی