اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 211198

شناسه ملی: 10102526679

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 1514748613

آدرس: تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر کوچه 12 پلاک 21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/11:

6,600,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/11:

10,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/02/14:

10,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز امینی شش بلوکی فرزند ایرج به شماره شناسنامه 994 به کد ملی 005358XXXX با پرداخت مبلغ 600000000 ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را به 66XXXXXXXX ریال افزایش داد.آقای محمد اسماعیل رضایی پور فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه 32 به کد ملی 509980XXXX17 با پرداخت مبلغ 14XXXXXXXX ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را به 34XXXXXXXX ریال افزایش داد.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال به 12XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.لیست سهم الشرکه شرکا بشرح ذیل می باشد آقای بهروز امینی شش بلوکی دارنده مبلغ 66XXXXXXXX ریال سهم الشرکه آقای محمد اسماعیل رضایی پور دارنده مبلغ 34XXXXXXXX ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل پاک نیا دارنده مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه پ 950218XXXX29954 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای بهروز امینی شش بلوکی(با کد ملی 005358XXXX6 ) به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل وآقای محمد اسماعیل رضایی پور با کد ملی 509980XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950218XXXX66673 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران- میدان آرژانتین- خیابان شهید احمد قصیر -کوچه 12 - پلاک 21 - کدپستی 151474XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 950229XXXX05543 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پاک نیا به کد ملی 007993XXXX با دریافت مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 12XXXXXXXX0 ریال به 1XXXXXXXX00 ریال کاهش یافت و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست سهم الشرکه شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد آقای بهروز امینی شش بلوکی به کد ملی 005358XXXX دارنده مبلغ 66XXXXXXXX ریال سهم الشرکه آقای محمد اسماعیل رضایی پور به کد ملی 509980XXXX دارنده مبلغ 34XXXXXXXX ریال سهم الشرکه پ 950229XXXX75870 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان پیروز شیخ رضایی دارای ک.م 004392XXXX و آرش کامفر دارای ک.م 175421XXXX و خانمها آزین کامفر دارای ک.م 005611XXXX و ارمغان حکیم زاده ک.م 175360XXXX ا هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردیدند و لذا سرمایه شرکت از مبلغ 206XXXX0000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و سهم الشرکه هر یک: آقایان: ابوالفضل پاک نیا ک.م 007993XXXX و محمد اسماعیل رضایی پور ک.م 509980XXXX هر یک دارای 2 , 000 , 000 , 000 ریال و بهروز امینی شش بلوکی ک.م 005358XXXX6 دارای 6 , 000 , 000 , 000 ریال. پ 930328XXXX2 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/06:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز امینی شش بلوکی بشماره شناسنامه 994 به کد ملی 005358XXXX فرزند ایرج صادره از تهران با پرداخت مبلغ 000/000/000/6 ریال در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت آقای ابوالفضل پاک نیا دارای کد ملی 007993XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000/000/000/2 ریال افزایش داد آقای محمد اسماعیل رضایی پور دارای کد ملی 509980XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000/000/000/2 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/600/11 ریال به مبلغ 000/000/600/20 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نشانی شرکت به تهران بزرگراه مدرس بلوار بیهقی کوچه دوازدهم غربی پلاک 24 کدپستی 151474XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره به سه نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و مقدار سهم الشرکه هر یک از آنان پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقایان و خانمها: بهروز امینی شش بلوکی 000/000/000/6 ریال ابوالفضل پاک نیا 000/000/000/2 ریال محمد اسماعیل رضایی پور 000/000/000/2 ریال و پیروز شیخ رضایی 000/000/100/1 ریال و آرش کامفر 000/000/000/9 ریال و آزین کامفر 000/000/400 ریال و ارمغان حکیم زاده 000/000/100 ریال. پ 1819949 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب و تعیین سمت شدند: آقای بهروز امینی شش بلوکی بشماره ملی 005358XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل آقای ابوالفضل پاک نیا بشماره ملی 007993XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره آقای محمداسماعیل رضایی پور بشماره ملی 509980XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت شامل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری و سایر نامه ها و مکاتبات بامضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 1819082 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/26:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/2/92 نوع شرکت از سهامی خاص به مسیولیت محدود تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر 27 ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/2 ریال میباشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به شرح زیر می باشد. پیروز شیخ رضایی به ش م 004392XXXX مبلغ 000/000/100/1 ریال و آرش کامفر به ک م 175421XXXX مبلغ 000/000/400 ریال و آزین کامفر به ک م 005611XXXX مبلغ 000/000/400 ریال و ارمغان حکیم زاده به ش م 175360XXXX مبلغ 000/000/100 ریال میباشد. پیروز شیخ رضایی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل آرش کامفر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آزین کامفر و ارمغان حکیم زاده به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته , برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری و سایر نامه ها و مکاتبات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1724498 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای آرش کامفر به شماره ملی 175421XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ 000/000/000/9 ریال افزایش داد. آقای ابوالفضل پاک نیا به شماره ملی 007993XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمداسماعیل رضایی پور به شماره ملی 509980XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/2 ریال بمبلغ 000/000/600/11 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا بشرح ذیل میباشد: پیروز شیخ رضایی دارای سهم الشرکه بمبلغ 000/000/100/1 ریال و آرش کامفر دارای سهم الشرکه بمبلغ 000/000/000/9 ریال و آزین کامفر دارای سهم الشرکه بمبلغ 000/000/400 ریال و ارمغان حکیم زاده دارای سهم الشرکه بمبلغ 000/000/100 ریال و ابوالفضل پاک نیا دارای سهم الشرکه بمبلغ 000/000/500 ریال و محمداسماعیل رضایی پور دارای سهم الشرکه بمبلغ 000/000/500 ریال پ 1724500 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/08:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/11/91 شرکت مزبورکه درتاریخ 23/12/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 بتصویب رسید. محسن دلجو به ک م 005676XXXX به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمند به ش م 101006XXXX6 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ 1638047 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ 7/4/91 واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمند به شناسه ملی 101006XXXX6 به سمت بازرس اصلی و محسن دلجو به کد ملی 005676XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 22/1/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی 101005XXXX9 به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ش ملی 325758XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پیروز شیخ رضایی به ش ملی 004392XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آزین کامفر به ش ملی 005611XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آرش کامفر به ش ملی 175421XXXX به سمت مدیر عامل و ارمغان حکیم زاده به ش ملی 175360XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/1/90 شرکت مزبورکه در تاریخ 23/1/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی 101005XXXX9 به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کد ملی 325758287 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پیروز شیخ رضایی به کد ملی 004392XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آزین کامفر به کد ملی 005611XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آرش کامفر به کد ملی 175421XXXX به سمت مدیرعامل و ارمغان حکیم زاده به کد ملی 175360XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی