اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3278

شناسه ملی: 10860671478

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: ، پدرام بخشی دزفولی

کد پستی: 6155663553

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. داریوش ارجمندی به شماره ملی 175397XXXX و شاپور ارجمندی به شماره ملی 175398XXXX و ارسلان ارجمندی به شماره ملی 007499XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ماهرخ بخشی دزفولی به شماره ملی 041136225 به عنوان بازرس اصلی و امید عابدی به شماره ملی 229907XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 950331XXXX86840 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/21:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 09/06/92 هییت مدیره مورخ 09/06/92 تصمیمات زیر اتخاذ گردید. اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب شدند: شاپور ارجمندی عضو و رییس هییت مدیره، ارسلان ارجمندی عضو و نایب رییس هییت مدیره، داریوش ارجمندی مدیر عامل و عضو هییت مدیره حق امضا اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتند: ماهرخ بخشی دزفولی بازرس اصلی، پدرام بخشی دزفولی بازرس علی البدل کدپستی 615566XXXX آدرس شرکت: اهواز ـ کیانپارس ـ خ مطهری غربی پ 107 واحد 10 ش 300980XXXX790475XXXX رییس ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/02/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 30/10/84 که طی نامه وارده 130 - 7/1/85 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: داریوش ارجمندی مدیر عامل ، شاپور ارجمندی رییس هییت مدیره، بهنام ارجمندی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی مهرداد سرلک، بازرس علی البدل ماهرخ بخشی برای یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 7/7/83 که طی نامه وارده 8721 - 30/8/83 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: داریوش ارجمندی مدیرعامل، شاپور ارجمندی رییس هییت مدیره، بهنام ارجمندی نایب رییس هییت مدیره، حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی با مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و قراردادها با امضا مدیرعامل مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی ماهرخ بخشی بازرس علی البدل عبدالمجید بخشی برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت آگهی شرکت تعیین شد. آدرس شرکت: اهواز خیابان طالقانی پلاک 233 طبقه سوم. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی