اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 342050

شناسه ملی: 10103883323

تاریخ ثبت: 1387/11/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 142 نفر

کد پستی: 1518844437

آدرس: تهران چهار راه جهان کودک بلوار آفریقا خیابان پدیدار پلاک 30 طبقه اول واحد 4

تاریخ تاسیس: 1387/11/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه 197304XXXX1014604 مورخ 19/2/1397 نام آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خارج از شرکا از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح میگردد پ 970323XXXX46710 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX رییس هییت مدیره آقای حسن آقا بزرگی به شماره ملی 038351XXXX عضو هییت مدیره آقای فرزاد مرید مشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX عضو هییت مدیره آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX عضو هییت مدیره آقای سیدجعفر قلی مشیر فاطمی به شماره ملی 128640XXXX عضو هییت مدیره آقای داوود حسنی فر به شماره ملی 006156XXXX عضو هییت مدیره آقای خدایار طاهری به شماره ملی 005832XXXX عضو هییت مدیره آقای عباسعلی ارژنگ به شماره ملی 038071XXXX عضو هییت مدیره آقای کاوه قربانی کلخواجه به شماره ملی 197197XXXX عضو هییت مدیره آقای امیر باقرنیا به شماره ملی 007518XXXX عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضا آقای علی مدرسی و یا آقای علیرضا کنجورپور همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد پ 970222XXXX35852 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 12 نفر تغییر یافت و ماده 14 اساسنامه اصلاح گردید. پ 960313XXXX70510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای حسن آقا بزرگی به شماره ملی 038351XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای فرزاد مرید مشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای سیدجعفر قلی مشیر فاطمی به شماره ملی 128640XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای داوود حسنی فر به شماره ملی 006156XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای خدایار طاهری به شماره ملی 005832XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای عباسعلی ارژنگ به شماره ملی 038071XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای کاوه قربانی کلخواجه به شماره ملی 197197XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای امیر باقرنیا به شماره ملی 007518XXXX عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند پ 960313XXXX61665 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک آقایان علیرضا کنجورپور و علی مدرسی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا آقای مصطفی رشیدی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ 951110XXXX21170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX به سمت رییس هییت مدیره داخل شرکا ـ آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره داخل شرکا ـ آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX به سمت مدیرعامل خارج از شرکا انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک آقایان علیرضا کنجورپور و علی مدرسی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ 951022XXXX48443 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 08/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خارج از شرکا - آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX بسمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره - آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره - آقای حسن آقا بزرگی به شماره ملی 038351XXXX بسمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا - آقای فرزاد مرید مشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX بسمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا - آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX بسمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا - آقای سید جعفر قلی مشیر فاطمی به شماره ملی 128640XXXX بسمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا - آقای داوود حسنی فر به شماره ملی 006156XXXX بسمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا - آقای خدایار طاهری به شماره ملی 005832XXXX بسمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا - آقای احسان جهانشاهی به شماره ملی 007525XXXX بسمت عضو هییت و خارج از شرکا - آقای عباسعلی ارژنگ به شماره ملی 038071XXXX بسمت عضو هییت خارج از شرکا برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند پ 951022XXXX85694 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به یازده نفر تغییر یافت و ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ 951022XXXX35908 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای حسن آقا بزرگی به شماره ملی 038351XXXX عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای فرزاد مرید مشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای سید جعفر قلی مشیر فاطمی به شماره ملی 128640XXXX عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای داوود حسنی فر به شماره ملی 006156XXXX عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای خدایار طاهری به شماره ملی 005832XXXX عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای احسان جهانشاهی به شماره ملی 007525XXXX عضو هییت مدیره (خارج از شرکا)برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ 940312XXXX45220 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به ده نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940312XXXX33738 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران چهار راه جهان کودک بلوار آفریقا خیابان پدیدار پلاک 30 طبقه اول واحد 4 کد پستی 151884XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 931209XXXX52385 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره ـ آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای حسن آقابزرگی به شماره ملی 038351XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای سعید عباس زاده به شماره ملی 003917XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای فرزاد مرید مشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای مهران رییس دانای قزوینی به شماره ملی 004423XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای هادی طهماسبی آشتیانی به شماره ملی 007268XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای احمد زاهد انارکی به شماره ملی 457855XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای وهاب بایرامیان به شماره ملی 506931XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای ناصر انتظاری ایدلو به شماره ملی 006769XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای اعلارضا لطفی به شماره ملی 004419XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای مهدی فتاح لامعی به شماره ملی 006044XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای سیدمحمدعلی لاجوردی به شماره ملی 038115XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای سیدجمال الدین واسعی به شماره ملی 158218XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای احمدرضا محرابی به شماره ملی 627932XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای محمدجواد خرمی به شماره ملی 522939XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای داوود حسنی فر به شماره ملی 006156XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای مجتبی اسفرانی نژاد خراسانی به شماره ملی 006457XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای داوود رستگاری به شماره ملی 175375XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای ناصر جعفری به شماره ملی 053059XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای مهدی صدیقی به شماره ملی 094237XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای علی قهرمانی قراچه داغی به شماره ملی 006153XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای خدایار طاهری به شماره ملی 005832XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای مهدی طالشیان جلودار به شماره ملی 206293XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای سیدجعفر قلی مشیر فاطمی به شماره ملی 128640XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا ـ آقای شهروز سیف علیان به شماره ملی 530990XXXX عضو هییت مدیره و خارج از شرکا پ 1888971 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/24:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/2/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX مدیر عامل و عضو هییت مدیره (داخل شرکا) و آقای علیرضا کنجور پور به شماره ملی 325583XXXX عضو و رییس هییت مدیره (داخل شرکا) آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX آقای حسن آقا بزرگی به شماره ملی 038351XXXX عضو هییت مدیره آقای فرزاد مرید مشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX آقای مهران رییس دانای قزوینی به شماره ملی 004423XXXX آقای هادی طهماسبی آشتیانی به شماره ملی 007268XXXX آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX آقای علی قهرمانی قراچه داغی به شماره ملی 006153XXXX آقای سید جعفر قلی مشیر فاطمی به شماره ملی 128640XXXX به سمت اعضا هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. پ 1830132 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به ده نفر کاهش یافت و ماده 14 اساسنامه اصلاح گردید. پ 1830133 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/6/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX و آقای احمدرضا محرابی به شماره ملی 627932XXXX و آقای سعید عباس زاده به شماره ملی 003917XXXX و آقای محمدجواد خرمی به شماره ملی 522939XXXX و آقای روح اله سبحانی به شماره ملی 158024XXXX و آقای احد اسماعیلی کلالق به شماره ملی 146608XXXX و آقای مهران رییس دانای قزوینی به شماره ملی 004423XXXX و آقای رضا بختیاری به شماره ملی 058933XXXX و آقای علی ایزدی به شماره ملی 006660XXXX و آقای مهدی طالشیان جلودار به شماره ملی 206293XXXX و آقای محمدرضا حاتمی به شماره ملی 007378XXXX و خانم مینا نعیمی به شماره ملی 459129XXXX و آقای حسین علی آبادی به شماره ملی 053391XXXX و آقای مجید وحیدی به شماره ملی 006221XXXX و آقای سیروس صداقتی به شماره ملی 004624XXXX و آقای حمیدرضا حسن خانی فراهانی به شماره ملی 006214XXXX و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX و خانم ندا اشترنخعی به شماره ملی 005832XXXX و آقای ناصر جعفری به شماره ملی 053059XXXX و آقای محمدهادی محمدی به شماره ملی 006821XXXX و آقای احسان جهانشاهی به شماره ملی 007525XXXX و آقای اعلارضا لطفی به شماره ملی 004419XXXX و خانم ندا وارسته به شماره ملی 006792XXXX و آقای حسن آقابزرگی به شماره ملی 038351XXXX و آقای علی قهرمانی قراجه داغی به شماره ملی 006153XXXX و آقای شهروز سیف علیان به شماره ملی 530990XXXX و آقای احمد زاهدانارکی به شماره ملی 457855XXXX و خانم فاطمه نسبی به شماره ملی 007098XXXX و آقای وهاب بایرامیان به شماره ملی 506931XXXX و آقای جعفر موسی زاده به شماره ملی 155200XXXX و آقای محسن دوست محمدی به شماره ملی 007083XXXX و آقای کامران زمانیان به شماره ملی 045257XXXX و آقای سید مهدی عباسی به شماره ملی 045125XXXX و آقای شاهرخ عبدالهی نژاد به شماره ملی 193006XXXX و آقای سید جعفر قلی مشیرفاطمی به شماره ملی 128640XXXX و آقای محسن جعفری فشارکی به شماره ملی 005643XXXX و آقای امیر نورانی به شماره ملی 004480XXXX و آقای فرشاد انصاری به شماره ملی 007158XXXX و آقای سید محمدعلی لاجوردی به شماره ملی 038115XXXX و آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX و آقای هادی طهماسبی آشتیانی به شماره ملی 007268XXXX و آقای مجتبی اسفرانی نژادخراسانی به شماره ملی 006457XXXX و آقای مجید خوانین زاده به شماره ملی 005131XXXX و آقای خدایار طاهری به شماره ملی 005832XXXX و آقای رضا سیفی به شماره ملی 443069XXXX و آقای فرزاد صبوری پور به شماره ملی 006933XXXX و آقای سید جمال الدین واسعی به شماره ملی 158218XXXX و آقای ناصر انتظاری ایدلو به شماره ملی 006769XXXX و آقای داوود رستگاری به شماره ملی 175375XXXX و آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX و آقای داود حسنی فر به شماره ملی 006156XXXX و آقای مهدی فتاح لامعی به شماره ملی 006044XXXX و آقای مهدی صدیقی به شماره ملی 094237XXXX و آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX و آقای بهزاد تقی زاده الوندی به شماره ملی 006229XXXX/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمدرضا محرابی به شماره ملی 627932XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعید عباس زاده به شماره ملی 003917XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدجواد خرمی به شماره ملی 522939XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای روح اله سبحانی به شماره ملی 158024XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احد اسماعیلی کلالق به شماره ملی 146608XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهران رییس دانای قزوینی به شماره ملی 004423XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا بختیاری به شماره ملی 058933XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی ایزدی به شماره ملی 006660XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی طالشیان جلودار به شماره ملی 206293XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا حاتمی به شماره ملی 007378XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم مینا نعیمی به شماره ملی 459129XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین علی آبادی به شماره ملی 053391XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید وحیدی به شماره ملی 006221XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیروس صداقتی به شماره ملی 004624XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا حسن خانی فراهانی به شماره ملی 006214XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا اشترنخعی به شماره ملی 005832XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر جعفری به شماره ملی 053059XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدهادی محمدی به شماره ملی 006821XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احسان جهانشاهی به شماره ملی 007525XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای اعلارضا لطفی به شماره ملی 004419XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا وارسته به شماره ملی 006792XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسن آقابزرگی به شماره ملی 038351XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی قهرمانی قراجه داغی به شماره ملی 006153XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای شهروز سیف علیان به شماره ملی 530990XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد زاهدانارکی به شماره ملی 457855XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم فاطمه نسبی به شماره ملی 007098XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای وهاب بایرامیان به شماره ملی 506931XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جعفر موسی زاده به شماره ملی 155200XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن دوست محمدی به شماره ملی 007083XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامران زمانیان به شماره ملی 045257XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید مهدی عباسی به شماره ملی 045125XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای شاهرخ عبدالهی نژاد به شماره ملی 193006XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید جعفر قلی مشیرفاطمی به شماره ملی 128640XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن جعفری فشارکی به شماره ملی 005643XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر نورانی به شماره ملی 004480XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرشاد انصاری به شماره ملی 007158XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید محمدعلی لاجوردی به شماره ملی 038115XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای هادی طهماسبی آشتیانی به شماره ملی 007268XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجتبی اسفرانی نژادخراسانی به شماره ملی 006457XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید خوانین زاده به شماره ملی 005131XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای خدایار طاهری به شماره ملی 005832XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا سیفی به شماره ملی 443069XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد صبوری پور به شماره ملی 006933XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید جمال الدین واسعی به شماره ملی 158218XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر انتظاری ایدلو به شماره ملی 006769XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای داوود رستگاری به شماره ملی 175375XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود حسنی فر به شماره ملی 006156XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی فتاح لامعی به شماره ملی 006044XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی صدیقی به شماره ملی 094237XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهزاد تقی زاده الوندی به شماره ملی 006229XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX به سمت مدیر عامل . در تاریخ 26/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 14/8/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX و آقای احمدرضا محرابی به شماره ملی 627932XXXX و آقای سعید عباس زاده به شماره ملی 003917XXXX و آقای محمدجواد خرمی به شماره ملی 522939XXXX و آقای روح اله سبحانی به شماره ملی 158024XXXX و آقای احد اسماعیلی کلالق به شماره ملی 146608XXXX و آقای مهران رییس دانای قزوینی به شماره ملی 004423XXXX و آقای رضا بختیاری به شماره ملی 058933XXXX و آقای محمدعلی مبینی به شماره ملی 006942XXXX و آقای علی ایزدی به شماره ملی 006660XXXX و آقای مهدی طالشیان جلودار به شماره ملی 206293XXXX و آقای محمدرضا حاتمی به شماره ملی 007378XXXX و خانم مینا نعیمی به شماره ملی 459129XXXX و آقای حسین علی آبادی به شماره ملی 053391XXXX و آقای مجید وحیدی به شماره ملی 006221XXXX و آقای سیروس صداقتی به شماره ملی 004624XXXX و آقای حمیدرضا حسن خانی فراهانی به شماره ملی 006214XXXX و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX و خانم ندا اشترنخعی به شماره ملی 005832XXXX و آقای ناصر جعفری به شماره ملی 053059XXXX و آقای اعلارضا لطفی به شماره ملی 004419XXXX و خانم ندا وارسته به شماره ملی 006792XXXX و آقای حسن آقابزرگی به شماره ملی 038351XXXX و آقای علی قهرمانی قراجه داغی به شماره ملی 006153XXXX و آقای احمد زاهدانارکی به شماره ملی 457855XXXX و آقای سید محمد لاجوردی به شماره ملی 038074XXXX و آقای وهاب بایرامیان به شماره ملی 506931XXXX و آقای جعفر موسی زاده به شماره ملی 155200XXXX و آقای محسن دوست محمدی به شماره ملی 007083XXXX و آقای مسعود فیض جویندگان به شماره ملی 432191XXXX و آقای کامران زمانیان به شماره ملی 045257XXXX و آقای سید مهدی عباسی به شماره ملی 045125XXXX و آقای شاهرخ عبدالهی نژاد به شماره ملی 193006XXXX و آقای سید جعفرقلی مشیرفاطمی به شماره ملی 128640XXXX و آقای محسن جعفری فشارکی به شماره ملی 005643XXXX و آقای امیر نورانی به شماره ملی 004480XXXX و آقای جواد مهدوی به شماره ملی 459177XXXX و آقای فرشاد انصاری به شماره ملی 007158XXXX و آقای سید محمدعلی لاجوردی به شماره ملی 038115XXXX و آقای محمدصادق افتخاری به شماره ملی 006125XXXX و آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX و آقای هادی طهماسبی اشتیاقی به شماره ملی 007268XXXX و آقای عباس هاشمی به شماره ملی 538933XXXX و آقای اسماعیل شجاع به شماره ملی 659963XXXX و آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی 121934XXXX و آقای مجتبی اسفرانی نژادخراسانی به شماره ملی 006457XXXX و آقای مجید خوانین زاده به شماره ملی 005131XXXX و آقای خدایار طاهری به شماره ملی 005832XXXX و آقای رضا سیفی به شماره ملی 443069XXXX و آقای فرزاد صبوری پور به شماره ملی 006933XXXX و آقای سید جمال الدین واسعی به شماره ملی 158218XXXX و آقای ناصر انتظاری ایدلو به شماره ملی 006769XXXX و آقای حسین ولدخانی به شماره ملی 006578XXXX و آقای داوود رستگاری به شماره ملی 175375XXXX و آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX و آقای داود حسنی فر به شماره ملی 006156XXXX و آقای محمدرضا میرزاکوچک شیرازی به شماره ملی 005405XXXX و آقای مهدی فتاح لامعی به شماره ملی 006044XXXX و آقای مهدی صدیقی به شماره ملی 094237XXXX و آقای ادریس شریفی به شماره ملی 137555XXXX و آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX و آقای بهزاد تقی زاده الوندی به شماره ملی 006229XXXX/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمدرضا محرابی به شماره ملی 627932XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعید عباس زاده به شماره ملی 003917XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدجواد خرمی به شماره ملی 522939XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای روح اله سبحانی به شماره ملی 158024XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احد اسماعیلی کلالق به شماره ملی 146608XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهران رییس دانای قزوینی به شماره ملی 004423XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا بختیاری به شماره ملی 058933XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدعلی مبینی به شماره ملی 006942XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی ایزدی به شماره ملی 006660XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی طالشیان جلودار به شماره ملی 206293XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا حاتمی به شماره ملی 007378XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم مینا نعیمی به شماره ملی 459129XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین علی آبادی به شماره ملی 053391XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید وحیدی به شماره ملی 006221XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیروس صداقتی به شماره ملی 004624XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا حسن خانی فراهانی به شماره ملی 006214XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا اشترنخعی به شماره ملی 005832XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر جعفری به شماره ملی 053059XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای اعلارضا لطفی به شماره ملی 004419XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا وارسته به شماره ملی 006792XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسن آقابزرگی به شماره ملی 038351XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی قهرمانی قراجه داغی به شماره ملی 006153XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد زاهدانارکی به شماره ملی 457855XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید محمد لاجوردی به شماره ملی 038074XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای وهاب بایرامیان به شماره ملی 506931XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جعفر موسی زاده به شماره ملی 155200XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن دوست محمدی به شماره ملی 007083XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود فیض جویندگان به شماره ملی 432191XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامران زمانیان به شماره ملی 045257XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید مهدی عباسی به شماره ملی 045125XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای شاهرخ عبدالهی نژاد به شماره ملی 193006XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید جعفرقلی مشیرفاطمی به شماره ملی 128640XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن جعفری فشارکی به شماره ملی 005643XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر نورانی به شماره ملی 004480XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جواد مهدوی به شماره ملی 459177XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرشاد انصاری به شماره ملی 007158XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید محمدعلی لاجوردی به شماره ملی 038115XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدصادق افتخاری به شماره ملی 006125XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای هادی طهماسبی اشتیاقی به شماره ملی 007268XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عباس هاشمی به شماره ملی 538933XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای اسماعیل شجاع به شماره ملی 659963XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی 121934XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجتبی اسفرانی نژادخراسانی به شماره ملی 006457XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید خوانین زاده به شماره ملی 005131XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای خدایار طاهری به شماره ملی 005832XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا سیفی به شماره ملی 443069XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد صبوری پور به شماره ملی 006933XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید جمال الدین واسعی به شماره ملی 158218XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر انتظاری ایدلو به شماره ملی 006769XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین ولدخانی به شماره ملی 006578XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای داوود رستگاری به شماره ملی 175375XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود حسنی فر به شماره ملی 006156XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا میرزاکوچک شیرازی به شماره ملی 005405XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی فتاح لامعی به شماره ملی 006044XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی صدیقی به شماره ملی 094237XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ادریس شریفی به شماره ملی 137555XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهزاد تقی زاده الوندی به شماره ملی 006229XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX به سمت مدیر عامل . در تاریخ 22/8/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 26/2/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ. اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX و آقای افشین مفیدی به شماره ملی 005709XXXX و آقای ابراهیم برین به شماره ملی 472314XXXX و آقای احمدرضا محرابی به شماره ملی 627932XXXX و آقای سعید عباس زاده به شماره ملی 003917XXXX و آقای محمدجواد خرمی به شماره ملی 522939XXXX و آقای روح اله سبحانی به شماره ملی 158024XXXX و آقای محسن رمضانی طرخورانی به شماره ملی 005156XXXX و آقای پرویز هجرتی به شماره ملی 181675XXXX و آقای احد اسماعیلی کلالق به شماره ملی 146608XXXX و آقای مهران رییس دانای قزوینی به شماره ملی 004423XXXX و آقای رضا بختیاری به شماره ملی 058933XXXX و آقای محمدعلی مبینی به شماره ملی 006942XXXX و آقای علی ایزدی به شماره ملی 006660XXXX و آقای محمدرضا حاتمی به شماره ملی 007378XXXX و خانم مینا نعیمی به شماره ملی 459129XXXX و آقای حسین علی آبادی به شماره ملی 053391XXXX و آقای مجید وحیدی به شماره ملی 062211994 و آقای سیروس صداقتی به شماره ملی 004624XXXX و آقای حمیدرضا حسن خانی فراهانی به شماره ملی 006214XXXX و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX و خانم ندا اشترنخعی به شماره ملی 005832XXXX و آقای ناصر جعفری به شماره ملی 053059XXXX و آقای اعلا رضالطفی به شماره ملی 004419XXXX و خانم ندا وارسته به شماره ملی 006792XXXX و آقای جلال مقیمی به شماره ملی 122969XXXX و آقای حسن آقابزرگی به شماره ملی 038351XXXX و آقای احمد زاهدانارکی به شماره ملی 457855XXXX و آقای وهاب بایرامیان به شماره ملی 506931XXXX و آقای جعفر موسی زاده به شماره ملی 155200XXXX و آقای محسن دوست محمدی به شماره ملی 007083XXXX و آقای مسعود فیض جویندگان به شماره ملی 432191XXXX و آقای کامران زمانیان به شماره ملی 045257XXXX و آقای سید مهدی عباسی به شماره ملی 045125XXXX و آقای محسن جعفری فشارکی به شماره ملی 005643XXXX و آقای امیر نورانی به شماره ملی 004480XXXX و آقای جواد مهدوی به شماره ملی 459177XXXX و آقای فرشاد انصاری به شماره ملی 007158XXXX و آقای محمد اسماعیلی به شماره ملی 498953XXXX و آقای سید محمدعلی لاجوردی به شماره ملی 038115XXXX و آقای محمدصادق افتخاری به شماره ملی 006125XXXX و آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX و آقای هادی طهماسبی اشتیاقی به شماره ملی 007268XXXX و آقای عباس هاشمی به شماره ملی 538933XXXX و آقای اسماعیل شجاع به شماره ملی 659963XXXX و آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی 121934XXXX و آقای مجتبی اسفرانی نژادخراسانی به شماره ملی 006457XXXX و آقای مجید خوانین زاده به شماره ملی 005131XXXX و آقای رضا سیفی به شماره ملی 443069XXXX و آقای فرزاد صبوری پور به شماره ملی 006933XXXX و آقای سید جمال الدین واسعی به شماره ملی 158218XXXX و آقای ناصر انتظاری ایدلو به شماره ملی 006769XXXX و آقای حسین ولدخانی به شماره ملی 006578XXXX و آقای داوود رستگاری به شماره ملی 175375XXXX و آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX و آقای داود حسنی فر به شماره ملی 006156XXXX و آقای مهدی فتاح لامعی به شماره ملی 006044XXXX و آقای ادریس شریفی به شماره ملی 137555XXXX و آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX و آقای بهزاد تقی زاده الوندی به شماره ملی 006229XXXX . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای افشین مفیدی به شماره ملی 005709XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابراهیم برین به شماره ملی 472314XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمدرضا محرابی به شماره ملی 627932XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعید عباس زاده به شماره ملی 003917XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدجواد خرمی به شماره ملی 522939XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای روح اله سبحانی به شماره ملی 158024XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن رمضانی طرخورانی به شماره ملی 005156XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای پرویز هجرتی به شماره ملی 181675XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احد اسماعیلی کلالق به شماره ملی 146608XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهران رییس دانای قزوینی به شماره ملی 004423XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا بختیاری به شماره ملی 058933XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدعلی مبینی به شماره ملی 006942XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی ایزدی به شماره ملی 006660XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا حاتمی به شماره ملی 007378XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم مینا نعیمی به شماره ملی 459129XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین علی آبادی به شماره ملی 053391XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید وحیدی به شماره ملی 062211994 به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیروس صداقتی به شماره ملی 004624XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا حسن خانی فراهانی به شماره ملی 006214XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا اشترنخعی به شماره ملی 005832XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر جعفری به شماره ملی 053059XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای اعلا رضالطفی به شماره ملی 004419XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا وارسته به شماره ملی 006792XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جلال مقیمی به شماره ملی 122969XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسن آقابزرگی به شماره ملی 038351XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد زاهدانارکی به شماره ملی 457855XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای وهاب بایرامیان به شماره ملی 506931XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جعفر موسی زاده به شماره ملی 155200XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن دوست محمدی به شماره ملی 007083XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود فیض جویندگان به شماره ملی 432191XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامران زمانیان به شماره ملی 045257XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید مهدی عباسی به شماره ملی 045125XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن جعفری فشارکی به شماره ملی 005643XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر نورانی به شماره ملی 004480XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جواد مهدوی به شماره ملی 459177XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرشاد انصاری به شماره ملی 007158XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد اسماعیلی به شماره ملی 498953XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید محمدعلی لاجوردی به شماره ملی 038115XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدصادق افتخاری به شماره ملی 006125XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای هادی طهماسبی اشتیاقی به شماره ملی 007268XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عباس هاشمی به شماره ملی 538933XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای اسماعیل شجاع به شماره ملی 659963XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی 121934XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجتبی اسفرانی نژادخراسانی به شماره ملی 006457XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید خوانین زاده به شماره ملی 005131XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا سیفی به شماره ملی 443069XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد صبوری پور به شماره ملی 006933XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید جمال الدین واسعی به شماره ملی 158218XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر انتظاری ایدلو به شماره ملی 006769XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین ولدخانی به شماره ملی 006578XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای داوود رستگاری به شماره ملی 175375XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود حسنی فر به شماره ملی 006156XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی فتاح لامعی به شماره ملی 006044XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ادریس شریفی به شماره ملی 137555XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهزاد تقی زاده الوندی به شماره ملی 006229XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX به سمت مدیرعامل. در تاریخ 3/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 6/9/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX و آقای بهمن رنجبری باغمیشه به شماره ملی 137161XXXX و آقای افشین مفیدی به شماره ملی 005709XXXX و آقای رامبد جندقی به شماره ملی 007186XXXX و آقای ابراهیم برین به شماره ملی 472314XXXX و آقای سعید عباس زاده به شماره ملی 003917XXXX و آقای روح اله سبحانی به شماره ملی 158024XXXX و آقای محسن رمضانی طرخورانی به شماره ملی 005156XXXX و آقای پرویز هجرتی به شماره ملی 181675XXXX و آقای احد اسماعیلی کلالق به شماره ملی 146608XXXX و آقای مهران رییس دانای قزوینی به شماره ملی 004423XXXX و آقای رضا بختیاری به شماره ملی 058933XXXX و آقای محمدعلی مبینی به شماره ملی 006942XXXX و آقای محمدرضا حاتمی به شماره ملی 007378XXXX و خانم مینا نعیمی به شماره ملی 459129XXXX و آقای حسین علی آبادی به شماره ملی 053391XXXX و آقای سید محمد محمودزادگان کاشانی به شماره ملی 038075XXXX و آقای مجید وحیدی به شماره ملی 006221XXXX و آقای سیروس صداقتی به شماره ملی 004624XXXX و آقای حمیدرضا حسن خانی فراهانی به شماره ملی 006214XXXX و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX و خانم ندا اشترنخعی به شماره ملی 005832XXXX و آقای ابوالقاسم جراحی زاده به شماره ملی 060219XXXX و آقای اعلارضا لطفی به شماره ملی 004419XXXX و خانم ندا وارسته به شماره ملی 006792XXXX و آقای جلال مقیمی به شماره ملی 122969XXXX و آقای بابک کوچکی رمضانی به شماره ملی 003678XXXX و آقای حسن آقابزرگی به شماره ملی 038351XXXX و آقای احمد زاهدانارکی به شماره ملی 457855XXXX و آقای وهاب بایرامیان به شماره ملی 506931XXXX و آقای جعفر موسی زاده به شماره ملی 155200XXXX و خانم مریم مرادیان مصلح به شماره ملی 005317XXXX و آقای محسن دوست محمدی به شماره ملی 007083XXXX و آقای مسعود فیض جویندگان به شماره ملی 432191XXXX و آقای کامران زمانیان به شماره ملی 045257XXXX و آقای احمد آقامیرزایی به شماره ملی 049135XXXX و آقای محسن جعفری فشارکی به شماره ملی 005643XXXX و آقای امیر نورانی به شماره ملی 004480XXXX و آقای جواد مهدوی به شماره ملی 459177XXXX و آقای فرشاد انصاری به شماره ملی 007158XXXX و آقای محمد اسماعیلی به شماره ملی 498953XXXX و آقای سید محمدعلی لاجوردی به شماره ملی 038115XXXX و آقای محمدصادق افتخاری به شماره ملی 006125XXXX و آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX و آقای هادی طهماسبی اشتیاقی به شماره ملی 072682655 و آقای عباس هاشمی به شماره ملی 538933XXXX و آقای اسماعیل شجاع به شماره ملی 659963XXXX و آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی 121934XXXX و آقای مجید خوانین زاده به شماره ملی 005131XXXX و آقای رضا سیفی به شماره ملی 443069XXXX و آقای فرزاد صبوری پور به شماره ملی 006933XXXX و آقای سید جمال الدین واسعی به شماره ملی 158218XXXX و آقای ناصر انتظاری ایدلو به شماره ملی 006769XXXX و آقای حسین ولدخانی به شماره ملی 006578XXXX و آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX و آقای محمد جعفری فشارکی به شماره ملی 005643XXXX و آقای مهدی فتاح لامعی به شماره ملی 006044XXXX و آقای ادریس شریفی به شماره ملی 137555XXXX و آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور به شماره ملی 325583XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای بهمن رنجبری باغمیشه به شماره ملی 137161XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای افشین مفیدی به شماره ملی 005709XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رامبد جندقی به شماره ملی 007186XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابراهیم برین به شماره ملی 472314XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعید عباس زاده به شماره ملی 003917XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای روح اله سبحانی به شماره ملی 158024XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن رمضانی طرخورانی به شماره ملی 005156XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای پرویز هجرتی به شماره ملی 181675XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احد اسماعیلی کلالق به شماره ملی 146608XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهران رییس دانای قزوینی به شماره ملی 004423XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا بختیاری به شماره ملی 058933XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدعلی مبینی به شماره ملی 006942XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا حاتمی به شماره ملی 007378XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم مینا نعیمی به شماره ملی 459129XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین علی آبادی به شماره ملی 053391XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید محمد محمودزادگان کاشانی به شماره ملی 038075XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید وحیدی به شماره ملی 006221XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیروس صداقتی به شماره ملی 004624XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا حسن خانی فراهانی به شماره ملی 006214XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت به شماره ملی 266806XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا اشترنخعی به شماره ملی 005832XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابوالقاسم جراحی زاده به شماره ملی 060219XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای اعلارضا لطفی به شماره ملی 004419XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا وارسته به شماره ملی 006792XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جلال مقیمی به شماره ملی 122969XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بابک کوچکی رمضانی به شماره ملی 003678XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسن آقابزرگی به شماره ملی 038351XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد زاهدانارکی به شماره ملی 457855XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای وهاب بایرامیان به شماره ملی 506931XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جعفر موسی زاده به شماره ملی 155200XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم مریم مرادیان مصلح به شماره ملی 005317XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن دوست محمدی به شماره ملی 007083XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود فیض جویندگان به شماره ملی 432191XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامران زمانیان به شماره ملی 045257XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد آقامیرزایی به شماره ملی 049135XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن جعفری فشارکی به شماره ملی 005643XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر نورانی به شماره ملی 004480XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جواد مهدوی به شماره ملی 459177XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرشاد انصاری به شماره ملی 007158XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد اسماعیلی به شماره ملی 498953XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید محمدعلی لاجوردی به شماره ملی 038115XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدصادق افتخاری به شماره ملی 006125XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای هادی طهماسبی اشتیاقی به شماره ملی 072682655 به سمت عضو هییت مدیره و آقای عباس هاشمی به شماره ملی 538933XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای اسماعیل شجاع به شماره ملی 659963XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی 121934XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید خوانین زاده به شماره ملی 005131XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا سیفی به شماره ملی 443069XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد صبوری پور به شماره ملی 006933XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید جمال الدین واسعی به شماره ملی 158218XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر انتظاری ایدلو به شماره ملی 006769XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین ولدخانی به شماره ملی 006578XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 175395XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد جعفری فشارکی به شماره ملی 005643XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی فتاح لامعی به شماره ملی 006044XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ادریس شریفی به شماره ملی 137555XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عبدالرضا مدرسی به شماره ملی 083943XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به شماره ملی 045261XXXX به سمت مدیرعامل. در تاریخ 17/9/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 6/6/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای علیرضا کنجورپور و آقای بهمن رنجبری باغمیشه و آقای افشین مفیدی و آقای رامبد جندقی و آقای ابراهیم برین و آقای سعید عباس زاده و آقای روح اله سبحانی و آقای محسن رمضانی طرخورانی و آقای احد اسماعیلی کلالق و آقای مهران رییس دانای قزوینی و آقای رضا بختیاری و آقای محمدعلی مبینی و آقای محمدرضا حاتمی و خانم مینا نعیمی و آقای سید محمد محمودزادگان کاشانی و آقای مجید وحیدی و آقای سیروس صداقتی و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت و خانم ندا اشترنخعی و آقای ابوالقاسم جراحی زاده و آقای اعلا رضالطفی و خانم ندا وارسته و آقای بابک کوچکی رمضانی و آقای حسن آقابزرگی و آقای احمد زاهدانارکی و آقای وهاب بایرامیان و آقای محسن دوست محمدی و آقای مسعود فیض جویندگان و آقای کامران زمانیان و آقای احمد آقامیرزایی و آقای محسن جعفری فشارکی و آقای امیر نورانی و آقای جواد مهدوی و آقای فرشاد انصاری و آقای محمد اسماعیلی و آقای علی مدرسی و آقای هادی طهماسبی اشتیاقی و آقای علیرضا بهرامی و آقای رضا سیفی و آقای فرزاد صبوری پور و آقای ناصر انتظاری ایدلو و آقای حسین ولدخانی و آقای مصطفی رشیدی و آقای محمد جعفری فشارکی و آقای مهدی فتاح لامعی و آقای ادریس شریفی. 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای علیرضا کنجورپور به سمت رییس هییت مدیره و آقای بهمن رنجبری باغمیشه به سمت عضو هییت مدیره و آقای افشین مفیدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای رامبد جندقی به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابراهیم برین به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعید عباس زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای روح اله سبحانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن رمضانی طرخورانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای احد اسماعیلی کلالق به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهران رییس دانای قزوینی به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا بختیاری به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدعلی مبینی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا حاتمی به سمت عضو هییت مدیره و خانم مینا نعیمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید محمد محمودزادگان کاشانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید وحیدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیروس صداقتی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا اشترنخعی به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابوالقاسم جراحی زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای اعلا رضالطفی به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا وارسته به سمت عضو هییت مدیره و آقای بابک کوچکی رمضانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسن آقابزرگی به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد زاهدانارکی به سمت عضو هییت مدیره و آقای وهاب بایرامیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن دوست محمدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود فیض جویندگان به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامران زمانیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد آقامیرزایی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن جعفری فشارکی به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر نورانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای جواد مهدوی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرشاد انصاری به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد اسماعیلی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به سمت عضو هییت مدیره و آقای هادی طهماسبی اشتیاقی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا بهرامی به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا سیفی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد صبوری پور به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر انتظاری ایدلو به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین ولدخانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی رشیدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد جعفری فشارکی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی فتاح لامعی به سمت عضو هییت مدیره و آقای ادریس شریفی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به سمت مدیرعامل. در تاریخ 15/6/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 11/11/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور و آقای بهمن رنجبری باغمیشه و آقای ابراهیم برین و آقای سعید عباس زاده و آقای محسن رمضانی طرخورانی و آقای احد اسماعیلی کلالق و آقای مهران رییس دانای قزوینی و آقای محمدرضا حاتمی و خانم مینا نعیمی و آقای سیروس صداقتی و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت و آقای مهدی آقاسیدطاهر و خانم ندا وارسته و آقای بابک کوچکی رمضانی و آقای حسن آقابزرگی و خانم مریم کروهی و آقای الیاس حمیدی شفق و آقای کامران زمانیان و آقای احمد آقامیرزایی و خانم مریم معمر و آقای محسن جعفری فشارکی و آقای جواد مهدوی و آقای فرشاد انصاری و آقای محمد اسماعیلی و آقای علی مدرسی و آقای هادی طهماسبی اشتیاقی و آقای حسین مظاهری کلهرودی و آقای محمد گنجه و آقای رضا سیفی و آقای فرزاد صبوری پور و آقای حسین ولدخانی و آقای مصطفی رشیدی و آقای محمد جعفری فشارکی و آقای یاسر رجبی. 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور بسمت رییس هییت مدیره و آقای بهمن رنجبری باغمیشه بسمت عضو هییت مدیره و آقای ابراهیم برین بسمت عضو هییت مدیره و آقای سعید عباس زاده بسمت عضو هییت مدیره و آقای محسن رمضانی طرخورانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای احد اسماعیلی کلالق بسمت عضو هییت مدیره و آقای مهران رییس دانای قزوینی بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا حاتمی بسمت عضو هییت مدیره و خانم مینا نعیمی بسمت عضو هییت مدیره و آقای سیروس صداقتی بسمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت بسمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی آقاسیدطاهر بسمت عضو هییت مدیره و خانم ندا وارسته بسمت عضو هییت مدیره و آقای بابک کوچکی رمضانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای حسن آقابزرگی بسمت عضو هییت مدیره و خانم مریم کروهی بسمت عضو هییت مدیره و آقای الیاس حمیدی شفق بسمت عضو هییت مدیره و آقای کامران زمانیان بسمت عضو هییت مدیره و آقای احمد آقامیرزایی بسمت عضو هییت مدیره و خانم مریم معمر بسمت عضو هییت مدیره و آقای محسن جعفری فشارکی بسمت عضو هییت مدیره و آقای جواد مهدوی بسمت عضو هییت مدیره و آقای فرشاد انصاری بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمد اسماعیلی بسمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی بسمت عضو هییت مدیره و آقای هادی طهماسبی اشتیاقی بسمت عضو هییت مدیره و آقای حسین مظاهری کلهرودی بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمد گنجه بسمت عضو هییت مدیره و آقای رضا سیفی بسمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد صبوری پور بسمت عضو هییت مدیره و آقای حسین ولدخانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی رشیدی بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمد جعفری فشارکی بسمت عضو هییت مدیره و آقای یاسر رجبی بسمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی بسمت مدیرعامل. در تاریخ 20/11/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 28/9/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور و آقای مهدی نخجوانی پورطالبی و آقای سعید عباس زاده و آقای محسن رمضانی طرخورانی و آقای احد اسماعیلی کلالق و آقای مهران رییس دانای قزوینی و خانم مینا نعیمی و آقای سیروس صداقتی و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت و خانم ندا وارسته و آقای حسن آقابزرگی و خانم مریم کروهی و آقای الیاس حمیدی شفق و آقای کامران زمانیان و آقای احمد آقامیرزایی و خانم مریم معمر و آقای محسن جعفری فشارکی و آقای فرشاد انصاری و آقای علی مدرسی و آقای هادی طهماسبی اشتیاقی و آقای حسین مظاهری کلهرودی و آقای محمد گنجه و آقای رضا سیفی و آقای فرزاد صبوری پور و آقای مصطفی رشیدی و آقای محمد جعفری فشارکی. 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی نخجوانی پورطالبی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعید عباس زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن رمضانی طرخورانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای احد اسماعیلی کلالق به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهران رییس دانای قزوینی به سمت عضو هییت مدیره و خانم مینا نعیمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیروس صداقتی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا وارسته به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسن آقابزرگی به سمت عضو هییت مدیره و خانم مریم کروهی به سمت عضو هییت مدیره و آقای الیاس حمیدی شفق به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامران زمانیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد آقامیرزایی به سمت عضو هییت مدیره و خانم مریم معمر به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن جعفری فشارکی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرشاد انصاری به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به سمت عضو هییت مدیره و آقای هادی طهماسبی اشتیاقی به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین مظاهری کلهرودی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد گنجه به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا سیفی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد صبوری پور به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی رشیدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد جعفری فشارکی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به سمت مدیرعامل. در تاریخ 13/10/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 4/7/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور و آقای سعید عباس زاده و آقای محسن رمضانی طرخورانی و آقای احد اسماعیلی کلالق و آقای مهران رییس دانای قزوینی و آقای سیروس صداقتی و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت و آقای حسن آقابزرگی و آقای کامران زمانیان و آقای احمد اقامیرزایی و آقای محسن جعفری فشارکی و آقای فرشاد انصاری و آقای علی مدرسی و آقای محمد گنجه و آقای فرزاد صبوری پور و آقای مصطفی رشیدی و آقای محمد جعفری فشارکی. 3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید عباس زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن رمضانی طرخورانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای احد اسماعیلی کلالق به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهران رییس دانای قزوینی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیروس صداقتی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین آقابزرگی به سمت عضو هییت مدیره و آقای کامران زمانیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد آقامیرزایی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن جعفری فشارکی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرشاد انصاری به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد گنجه به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد صبوری پور به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی رشیدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد جعفری فشارکی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی به سمت مدیر عامل . در تاریخ 15/7/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/5/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور و آقای سعید عباس زاده و آقای محسن رمضانی طرخورانی و آقای مهران رییس دانای قزوینی و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت و آقای حسن آقابزرگی و آقای احمد آقامیرزایی و آقای علی مدرسی و آقای محمد گنجه و آقای مصطفی رشیدی. 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کنجورپور بسمت رییس هییت مدیره و آقای سعید عباس زاده بسمت عضو هییت مدیره و آقای محسن رمضانی طرخورانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای مهران رییس دانای قزوینی بسمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد مریدمشتاق صفت بسمت عضو هییت مدیره و آقای حسن آقابزرگی بسمت عضو هییت مدیره و آقای احمد آقامیرزایی بسمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمد گنجه بسمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی رشیدی بسمت عضو هییت مدیره و آقای علی مدرسی بسمت مدیرعامل. در تاریخ 25/5/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/11/1387 تحت شماره 342050 و شناسه ملی 101038XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/11/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام امور مشاوره فن نظارت فنی ساخت و اجرا طراحی معماری سازه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی کلیه ساختمانها و انجام آزمایشات و مشاوره فنی در زمینه ژیوتکنیک و ژیوفیزیک بتنهایی و یا با مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی خرید و فروش تهیه و توزیع مصالح ساختمانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و ایجاد شعب. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی نرسیده به میرداماد روبروی حسینیه ارشاد پ 1210 ط 4 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علیرضا کنجورپور به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محسن رمضانی طرخورانی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای فرزاد مریدمشتاق صفت به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای حسن آقابزرگی به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای سعید طالبیان یزدی به سمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای علی مدرسی به سمت عضو هییت مدیره. 7 ـ 5 ـ آقای مصطفی رشیدی به سمت عضو هییت مدیره. 8 ـ 5 ـ آقای علی مدرسی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره هر یک بتنهایی به همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی