اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 6858

شناسه ملی: 14007608064

تاریخ ثبت: 1397/03/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 6931435836

آدرس: استان ایلام شهرستان ایلام بخش مرکزی شهر ایلام ستاد خیابان نسیم 1 بن بست امداد 1 پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/03/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره برای مدت باقیمانده سه سال تا تاریخ 29/1/1400 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ خانم بهاره سلیمانی 449007XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم لیلی نعمتی 450073XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم خدیجه جعفرزادی 453011XXXX به سمت منشی هییت مدیره ـ خانم راضیه جمالوندی 450016XXXX به سمت مدیر عامل 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای خانم بهاره سلیمانی به عنوان رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان خانم لیلی نعمتی به عنوان نایب رییس هییت مدیره به اتفاق خانم راضیه جمالوندی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم راضیه جمالوندی به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود رونوشت:باداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان ایلام بازگشت بشماره 7596 2 ـ 2/08/1397 جهت اطلاع ش 970828XXXX36673 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت باقیمانده سه سال تا تاریخ 29/1/1400 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ خانم بهاره سلیمانی 449007XXXX عضو اصلی هییت مدیره ـ خانم لیلی نعمتی 450073XXXX عضو اصلی هییت مدیره ـ خانم خدیجه جعفرزادی 453011XXXX به عضو اصلی هییت مدیره ـ خانم راضیه جمالوندی 450016XXXX عضو علی البدل هییت مدیره ـ مریم شریفی به شماره ملی 334129XXXX عضو علی البدل هییت مدیره 2 ـ آقای حدیث دارابی به شماره ملی 452007XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم سهیلا بابایی به شماره ملی 450092XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. رونوشت: ریاست محترم اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شهرستان ایلام بازگشت به نامه شماره 7596 مورخ 22/8/97 جهت اطلاع ش 970828XXXX01207 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

تاسیس شرکت تعاونی سه هزار و هشتصد و هفتاد و یک تولید زیورآلات زر سازان زرین ایلام درتاریخ 02/03/1397 به شماره ثبت 6858 به شناسه ملی 140076XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تولید زیورآلات در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ بخش مرکزی ـ شهر ایلام-ستاد-خیابان نسیم 1 -بن بست امداد 1 -پلاک 0 -طبقه همکف- کدپستی 693143XXXX سرمایه اولیه تعاونی مبلغ 10500000 ریال است که به 21 سهم 500000 ریالی، منقسم گردیده است، که مبلغ 3500000 ریال آن نقداً توسط اعضا پرداخت گردیده و ما بقی در تهعد اعضا میباشد. اولین مدیران: * راضیه جمالوندی به شماره ملی به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال * خدیجه جعفر زادی به شماره ملی 453011XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال * بهاره سلیمانی به شماره ملی 449007XXXX به سمت منشی هییت مدیره به مدت 3 سال *لیلی نعمتی به شماره ملی 450073XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال * فرزانه رضاییان به شماره ملی 616952XXXX به سمت مدیرعامل و عضو علی البدل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا:کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای راضیه جمالوندی به عنوان رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان خدیجه جعفر زادی به عنوان نایب رییس هییت مدیره به اتفاق فرزانه رضاییان مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم فرزانه رضاییان به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود بازرسین شرکت: حدیث دارابی به شماره ملی 452007XXXX به سمت بازرس اصلی و مریم شریفی به شماره ملی 334129XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش 970302XXXX82820 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی