اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 988

شناسه ملی: 10380464454

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

کد پستی: 9661785695

آدرس: جدید واقع در خراسان شمالی اسفراین میان آبادی کوچه شهیدحسن قلیزاده طالقانی 10 خیابان طالقانی پلاک 76 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی عملکرد دوره منتهی به 29/12/97 شرکت مورد تایید و تصویب قرارگرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پارسیان حسابرس افق(حسابداران رسمی) به شناسه ملی 103202XXXX1 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی به نمایندگی آقای افشین حسن زاده نامقی به شماره ملی 128894XXXX و خانم میترا حاجی آقاجانپور به شماره ملی 094517XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/98 انتخاب گردیدند - روزنامه خراسان شمالی جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید. - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی مهرآسا موفق اترک به شناسه ملی 140079XXXX7 به نمایندگی خانم مریم حاجی آقاجانپور با کد ملی 094128XXXX شرکت بازرگانی یکتا برگزیده ایده نوفردوس به شناسه ملی 140078XXXX3 به نمایندگی علیرضا استاد با کد ملی 093942XXXX شرکت فن آوری اطلاعات وارتباطات زیما تراشه توس به شناسه ملی 140047XXXX5 به نمایندگی خانم راهله عصار با کد ملی 643964XXXX ش 981211XXXX69803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بازرگانی یکتا برگزیده ایده نو فردوس به شناسه ملی 140078XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره به نمایندگی علیرضا استاد با شماره ملی 093942XXXX شرکت فن آوری اطلاعات وارتباطات زیما تراشه توس به شناسه ملی 140047XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی خانم راهله عصار با شماره ملی 643964XXXX شرکت بازرگانی مهرآسا موفق اترک به شناسه ملی 140079XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره( عضو اصلی) به نمایندگی مریم حاجی آقاجانپور با شماره ملی 094128XXXX آقای علیرضا رجبی به شماره ملی 938535110 به سمت مدیر عامل - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضا ثابت شرکت بازرگانی یکتا برگزیده ایده نو فردوس به شناسه ملی 140078XXXX3 به نمایندگی آقای علیرضا استاد (رییس هییت مدیره) و امضای متغیر شرکت فن آوری اطلاعات وارتباطات زیما تراشه توس به شناسه ملی 140047XXXX5 به نمایندگی خانم راهله عصار (نایب رییس هییت مدیره) و یا شرکت بازرگانی مهرآسا موفق اترک به شناسه ملی 140079XXXX7 به نمایندگی خانم مریم حاجی آقاجانپور ( عضو هییت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا آقای علیرضا رجبی باغدار( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981211XXXX29137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسب و همکاران به شناسه ملی 103806XXXX0 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی به نمایندگی آقای افشین قوی اندام به شماره ملی 094338XXXX و آقای مجید میرزایی فرد به شماره ملی 094395XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/97 انتخاب گردیدند ش 980219XXXX20962 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - شرکت مهندسی ارتباطات و فناوری طلیعه شرق به شناسه ملی 103804XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره به نمایندگی علیرضا رجبی باغدار با شماره ملی 093853XXXX و شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ به شناسه ملی 103804XXXX3 به سمت نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی خانم راحله عصار با شماره ملی 643964XXXX و شرکت نوآوران آرمان پویا به شناسه ملی 108618XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی مریم حاجی آقاجانپور با شماره ملی 094128XXXX و آقای علیرضا رجبی به کد ملی 938535110 به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضای ثابت آقای علیرضا رجبی باغدار (مدیرعامل) و شرکت مهندسی ارتباطات وفناوری طلیعه شرق به نمایندگی آقای علیرضا رجبی باغدار(رییس هییت مدیره) و امضای متغییرشرکت آذرخش انتقال نیروپاژ به نمایندگی خانم راحله عصار (نایب رییس هییت مدیره) و یاشرکت نوآوران آرمان پویا به نمایندگی خانم مریم حاجی آقاجانپور (عضو هییت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای علیرضا رجبی باغدار (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980118XXXX74632 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت مهندسی ارتباطات و فناوری طلیعه شرق به شناسه ملی 103804XXXX1 به نمایندگی آقای علیرضا رجبی باغدار با کد ملی 093853XXXX و شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ به شناسه ملی 103804XXXX3 به نمایندگی خانم راحله عصار با کد ملی 643964XXXX و شرکت نوآوران آرمان پویا به شناسه ملی 108618XXXX6 به نمایندگی مریم حاجی آقا جانپور با کد ملی 094128XXXX برای مدت 2 سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی عملکرد دوره منتهی به 29/12/96 شرکت به تصویب رسید. ش 980118XXXX81360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی بخردیار به نمایندگی آقای محمد قبول به شماره ملی 093150XXXX به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای هادی فردشریفی با کد ملی به شماره 093138XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ صورتهای مالی عملکرد دوره منتهی به 30/12/95 شرکت به تصویب رسید. ش 970515XXXX80204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- محل شرکت به آدرس جدید واقع در خراسان شمالی اسفراین ـ میان آبادی کوچه شهیدحسن قلیزاده (طالقانی 10 ) خیابان طالقانی پلاک 76 طبقه همکف کدپستی 966178XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960609XXXX93496 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی عملکرد دوره منتهی به 29 12 94 شرکت به تصویب رسید. - روزنامه خراسان شمالی جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید. ش 950815XXXX90512 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- موسسه حسابرسی پارس بهروش به شناسه ملی 101006XXXX9 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی به نمایندگی آقای محمد قبول و آقای مجید میرزایی فرد به شماره ملی 094395XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 12 1395 انتخاب گردیدند. - روزنامه خراسان جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید. ش 950316XXXX96494 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مهندسی ارتباطات وفنآوری طلیعه شرق به شناسه ملی 103804XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره به نمایندگی علیرضارجبی باغدارباشماره ملی 093853XXXX و شرکت آذرخش انتقال نیروپاژبه شناسه ملی 103804XXXX3 به سمت نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی خانم راهله عصارباشماره ملی 643964XXXX و شرکت نوآوران آرمان پویابه شناسه ملی 108618XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی مریم حاجی آقاجانپورباشماره ملی 094128XXXX واقای علیرضارجبی باغداربه کد ملی 938535110 به سمت مدیرعامل(خارج ازاعضای هییت مدیره) انتخاب شدند. - کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآورشرکت باامضاثابت اقای علیرضارجبی باغدار(مدیرعامل) وامضاخانم راهله عصاربه کد ملی 643964XXXX به نمایندگی ازآذرخش انتقال نیروپاژبه شناسه ملی 103804XXXX3 ( به سمت نایب رییس هییت مدیره) وخانم مریم حاجی اقاجانپور به کد ملی 094128XXXX به نمایندگی ازنوآوران آرمان پویا(عضو هییت مدیره) همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد.وکلیه برداشت از حسابهای بانکی باامضاثابت آقای علیرضارجبی باغدار( مدیرعامل)و یکی از دوامضای خانم راهله عصار به نمایندگی ازآذرخش انتقال نیروپاژ (نایب رییس هییت مدیره)و خانم مریم حاجی آقاجانپور به نمایندگی ازنوآوران آرمان پویا (عضو هییت مدیره)به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 950123XXXX90775 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهندسی ارتباطات وفن آوری طلیعه شرق به شناسه ملی 103804XXXX1 به نمایندگی اقای علیرضا رجبی باغدار به کد ملی 093853XXXX و آذرخش انتقال نیرو پاژ به شناسه ملی 103804XXXX3 به نمایندگی خانم راحله عصار به کد ملی 643964XXXX و نو آوران آرمان پویا به شناسه ملی 108618XXXX6 به نمایندگی خانم مریم حاجی اقاجانپور به کد ملی 094128XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 950123XXXX07437 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نام شرکت به طلوع فجر طوس تغییر یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. - بند 3 ماده دو اساسنامه،(مشاوره درخریدوفروش سهام دربورس اوراق بهادارجهت شرکت) از موضوع فعالیت شرکت حذف گردیدوماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش 950115XXXX32784 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/24:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - صورتهای مالی عملکرددوره منتهی به 29/12/93 شرکت تصویب گردید. -موسسه حسابرسی پارس بهروش به عنوان حسابرس وبازرس قانونی اصلی به نمایندگی آقای محمدقبول وآقای مجید میرزایی فرد به شماره ملی 094395XXXX به سمت بازرس علی البدل تاتاریخ 29/12/94 انتخاب شدند. -روزنامه خراسان جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید. ش 941124XXXX26862 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/08:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/4/93 تغییرات ذیل حاصل شد: 1 ـ صورتهای مالی سال منتهی به 29/12/92 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ موسسه حسابرسی پارس بهروش بشماره ثبت 19267 شناسه ملی 101006XXXX9 جهت بازرس اصلی آقای محمد قبول جهت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوری طلیعه شرق 7857 سهم از کل سهام خود را به شرکت توسان انتقال داد. 5 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوری طلیعه شرق 10 سهم از کل سهام خود را به آقای سید شهاب مرتضوی انتقال داد. 6 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوری طلیعه شرق 10 سهم از کل سهام خود را به آقای هادی فرد شریفی انتقال داد. 7 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوری طلیعه شرق 10 سهم از کل سهام خود را به آقای سید احمد غمامی انتقال داد. 8 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوری طلیعه شرق 10 سهم از کل سهام خود را به آقای محسن شادمان انتقال داد. 9 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوری طلیعه شرق 10 سهم از کل سهام خود را به آقای فرزاد زیبایی انتقال داد. 10 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوری طلیعه شرق 10 سهم از کل سهام خود را به آقای محمد هادی شاندیز انتقال داد. 11 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوران طلیعه شرق 10 سهم از کل سهام خود را به آقای علیرضا رجبی باغدار انتقال داد. 12 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوری طلیعه شرق 10 سهم از کل سهام خود را به آقای مرتضی سبحان انتقال داد. 13 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوری طلیعه شرق 10 سهم از کل سهام خود را به آقای سعید سالمی انتقال داد. 14 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوران طلیعه شرق 10 سهم از کل سهام خود را به آقای مجید میرزایی فرد انتقال داد. 15 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوران طلیعه شرق 10 سهم از کل سهام خود را به آقای حمید رضا برازش انتقال داد. 16 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوران طلیعه شرق 20 سهم از کل سهام خود را به خانم مریم حاجی آقا جانپور انتقال داد. 17 ـ شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوری طلیعه شرق 10 سهم از کل سهام خود را به خانم راهله عصار انتقال داد. ش 1907739 رییس ثبت و اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/21:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 13/11/92 تغییرات ذیل حاصل شد: 1 ـ با استعفای آقای هادی فرد شریفی از عضو هییت مدیره موافقت و آقای علیرضا رجبی باغدار به عنوان عضو جدید هییت مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. 2 ـ آقای علیرضا رجبی باغدار به نمایندگی از شرکت مهندسی ارتباطات و فناوری طلیعه شرق شناسه ملی 103804XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل خانم راهله عصار به نمایندگی از شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ شناسه ملی 103804XXXX3 به عنوان نایب رییس هییت مدیره خانم مریم حاجی آقاجانپور به نمایندگی از شرکت نوآوران آرمان پویا شناسه ملی 108618XXXX6 به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند و با امضای این صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند. 3 ـ کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل آقای علیرضا رجبی باغدار و مدیر مالی آقای هادی فرد شریفی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مناقصات باامضا مدیر عامل و مدیر مالی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود حسابهای بانک شرکت با امضا مدیر عامل و مدیر مالی و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 201610XXXX119555XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/29:

طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1/5/92 تغییرات ذیل حاصل شد: 1 آدرس شرکت به استان خراسان شمالی شهرستان اسفراین خیابان نواب کوچه جواهری پ 5 کدپستی 966166XXXX انتقال یافت. ش 201610XXXX118809XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/01:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/2/92 تغییرات ذیل حاصل شد: 1 تصویب صورتهای مالی عملکرد دوره منتهی به 30/12/91 2 موسسه حسابرسی پارس بهروش به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای محمد قبول به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 201610XXXX118809XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/21:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/11/91 تغییرات ذیل حاصل شد: 1 شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق ( سهامی خاص) شماره ثبت 8896 و شناسه ملی 103802XXXX2 به نمایندگی آقای هادی فرد شریفی 2 شرکت آذرخش انتقال نیروپاژ شماره ثبت 28404 و شناسه ملی 103804XXXX3 به نمایندگی خانم راهله عصار و شرکت نوآوران آرمان پویا شماره ثبت 328010 و شناسه ملی 108618XXXX6 به نمایندگی خانم مریم حاجی آقا جانپور به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که از بین ایشان آقای هادی فرد شریفی به سمت رییس هییت مدیره و خانم راهله عصار به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا رجبی باغدار به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردید. 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مناقصات با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود حساب های بانکی شرکت با امضا مدیر عامل و مدیر مالی آقای هادی فرد شریفی و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 267840XXXX112079XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/30:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/4/91 و جلسه تنفسی مورخه 20/6/91 تغییرات ذیل مورد تصویب قرار گرفت: 1 موسسه حسابرسی پارس بهروش به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد قبول به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه خراسان جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید. 3 تصویب صورت های مالی عملکرد دوره منتهی به 29/12/90 . رییس ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/21:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 28/4/1390 و پیروی آگهی تغییرات شماره 61135/29 مورخ 28/6/1390 تغییرات ذیل حاصل شد: 1 صورتهای مالی عملکرد دوره منتهی به 29/12/1389 شرکت مورد تایید و تصویب قرار گرفت رییس ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/28:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 5/6/90 و صورت جلسات هییت مدیره مورخ 6/6/90 و 8/5/90 و صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/4/90 تغییرات ذیل حاصل شد. 1 موسسه حسابرسی پارس بهروش به عنوان بازرس اصلی و آقای علی بانوی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 روزنامه خراسان جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید. 3 آقایان محمود جلالیان زعفرانی و محمد هادی شاندیز از عضو هییت مدیره خارج و آقایان علیرضا رجبی باغدار و سید احمد غمامی به عنوان اعضای جدید هییت مدیره برای مدت باقی مانده دوره تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 4 آقای علیرضا رجبی باغدار به عنوان مدیر عامل و آقای محسن شادمان به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سید احمد غمامی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت باقی مانده از دور تصدی هییت مدیره تعیین شدند. 5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و مناقصات با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مدیر عامل آقای علیرضا رجبی باغدار و مدیر مالی آقای هادی فرد شریفی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/89 شرکت مزبور نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان شمالی، شهرستان اسفراین، بلوار مدرس، مدرس 10 ، پلاک 7 ، طبقه دوم تغییر یافت. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی صادره از ناحیه این اداره به شماره 121558/2 ن مورخ 13/12/89 شرکت سرمایه گذاری طلوع فجر طوس ( سهامی خاص) به شماره ثبت 31221 و شناسه ملی 103804XXXX4 سطر آخر آگهی بعد از حق امضا اوراق بهادار متن ذیل در تایپ از قلم افتاده است « حسابهای بانکی شرکت با امضای مدیر عامل و مدیرمالی آقای هادی فردشریفی و مهر شرکت می باشد» که بدینوسیله اصلاح می گردد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/8/89 به ماده 2 اساسنامه و موضوع شرکت مواد ذیل الحاق گردید: انجام کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغداری، آبخیزداری، دامداری، طیور و صنایع تبدیلی محصولات مذکور داخل و خارج از کشور و همچنین صادرات و واردات آن پس از اخذ مجوزات لازم. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/4/88 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی سال 1387 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبرگان پارس پویا و آقای حسین نجفی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسنادو املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی