اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 297736

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/02/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/02/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/25:

15,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/02/30:

10,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/7/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای جمشید نورخواه بهرامی به شماره ملی 003860XXXX به شماره شناسنامه 809 تاریخ تولد 24/6/1353 فرزند هدایت با پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/15 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 3 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی آقاپور قزوینی و آقای کامبیز طاهرخانی و آقای جمشید نورخواه بهرامی. 4 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی آقاپورقزوینی بسمت رییس هییت مدیره و آقای کامبیز طاهرخانی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جمشید نورخواه بهرامی بسمت عضو هییت مدیره و آقای جمشید نورخواه بهرامی بسمت مدیرعامل. 5 ـ امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت ازقبیل چک، برات، سفته، قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 14/8/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 30/2/1386 تحت شماره 297736 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/2/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طرح, مشاوره, اجرا نظارت و پیمانکاری کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی از قبیل ساخت ساختمان های صنعتی, کشاورزی, مخابرات, برق و دیگر بخش ها با هر نوع مصالح و روش اجرایی نما سازی زیر سازی ساخت انواع اسکلتهای فلزی و بتونی انجام خدمات مشاوره ای مرتبط به دوره بهره برداری و نگهداری مربوط به موضوع شرکت صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور. 2 ـ مرکزاصلی شرکت: 1 ـ 1 ـ استان تهران ـ شهرستان تهران سعادت آباد میدان سرو نبش خ بخشایش ساختمان شماره 3 واحد 3 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: 1 ـ 4 ـ کامبیز طاهر خانی به سمت رییس هییت مدیره، 2 ـ 4 ـ مهدی آقا پور قزوینی به سمت عضو هییت مدیره، 3 ـ 4 ـ مهدی آقا پور قزوینی به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی