اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3427

شناسه ملی: 10760289820

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

آدرس: شهرستان ساری بخش مرکزی شهر ساری محله باشگاه برق بلوار شهیدان فتح اللهی کوچه فرح آبادبیست و دوم -LSB- ش عباس پور -RSB- پلاک 37 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/13:

آگهی تغییرات شرکت سازه و ساخت ساری سهامی خاص به شماره ثبت 3427 و شناسه ملی 107602XXXX0 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید: نیلوفر واحدیان فرح آبادی به شماره ملی 208021XXXX به سمت رییس هییت مدیره- نیما واحدیان به شماره ملی 209217XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره-نوید واحدیان به شماره ملی 209344XXXX به سمت عضو هییت مدیره-معصومه باقرزاده رحمانی به شماره ملی 214017XXXX به سمت عضو هییت مدیره-شهناز باقرزاده رحمانی به شماره ملی 214017XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل . - 2 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/13:

آگهی تغییرات شرکت سازه و ساخت ساری سهامی خاص به شماره ثبت 3427 و شناسه ملی 107602XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: نیما واحدیان به شماره ملی 209217XXXX -نوید واحدیان به شماره ملی 209344XXXX -نیلوفر واحدیان فرح آبادی به شماره ملی 208021XXXX -معصومه باقرزاده رحمانی به شماره ملی 214017XXXX -شهناز باقرزاده رحمانی به شماره ملی 214017XXXX - 2 بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمود مشتاقی پور به شماره ملی 212136XXXX به سمت بازرس اصلی و ناهید باقرزاده رحمانی به شماره ملی 214017XXXX به سمت بازرس علی البدل. - 3 روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های قانونی شرکت تعیین گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/13:

آگهی تغییرات شرکت سازه و ساخت ساری سهامی خاص به شماره ثبت 3427 و شناسه ملی 107602XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی ساری به آدرس شهرستان ساری ، بخش مرکزی ، شهر ساری، محله باشگاه برق ، بلوار شهیدان فتح اللهی ، کوچه فرح آبادبیست و دوم[ش عباس پور] ، پلاک 37 ، طبقه همکف- کدپستی 481699XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - نیلوفر واحدیان فرح آبادی به کد ملی 208021XXXX بسمت رییس هییت مدیره نیما واحدیان به کد ملی 209217XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره شهناز باقر زاده رحمانی به کد ملی 214017XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل معصومه باقرزاده رحمانی به کد ملی 214076499 و کدپستی 481699XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره نوید واحدیان به کد ملی 209344XXXX وکدپستی 481699XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردید. همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات عقود اسلامی و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960807XXXX50113 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره تاتاریخ 30/07/1398 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهناز باقر زاده رحمانی به کد ملی 214017XXXX و کدپستی 481699XXXX نیما واحدیان به کد ملی 209217XXXX وکدپستی 481699XXXX نیلوفر واحدیان فرح آبادی به کد ملی 208021XXXX و کدپستی 481699XXXX معصومه باقرزاده رحمانی به کد ملی 214076499 و کدپستی 481699XXXX نوید واحدیان به کد ملی 209344XXXX وکدپستی 481699XXXX 2 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت انتخاب گردیدند. 3 - محمود مشتاقی پور به کد ملی 212136XXXX و ناهید باقر زاده رحمانی به کد ملی 214017XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 -تراز مالی شرکت منتهی به سال مالی 94 به تصویب مجمع رسید. ش 960807XXXX16412 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 17/11/85 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ خانم معصومه باقرزاده به عنوان رییس هییت مدیره و آقای نیما واحدیان رحمانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم شهناز باقرزاده رحمانی به عنوان عضو هییت مدیره و آقایان نوید واحدیان فرح آبادی به عنوان عضو هییت مدیره و محمدرضا شمشیری به عنوان عضو هییت مدیره و مجتبی پور خیز به عنوان عضو هییت مدیره و مهدی صالحی به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدندو و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه های اداری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل خانم شهناز باقرزاده رحمانی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 2 ـ آقایان حمیدرضا روح افزا و علی اکبر نوازنده بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی