اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15730

شناسه ملی: 14005315543

تاریخ ثبت: 1394/08/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: ارومیه خیابان مافی کوچه 16 متری دوم پلاک 32

تاریخ تاسیس: 1394/08/04

کد پستی: 5714837637

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای رسول علیزاده کد ملی 275133XXXX عضو و رییس هییت مدیره و خانم راضیه علیزاده کد ملی 274061XXXX عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای سجاد علیزاده توپوز آبادی کد ملی 275582XXXX عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـ امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها وسایر اوراق واسنادبهادارو تعهدآورشرکت واوراق عادی ونامه های اداری منفردا با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950316XXXX39596 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سجاد علیزاده توپوز آبادی کد ملی 275582XXXX و خانم راضیه علیزاده کد ملی 274061XXXX و رسول علیزاده کد ملی 275133XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب شدند. ـ 2 ـ آقایان میر جعفر عبداللهی جبل کد ملی 274113XXXX به عنوان بازرس اصلی و وحید امیرخان زاده باراندوزی کد ملی 274004XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950316XXXX49649 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/04:

تاسیس شرکت سهامی خاص اروم سازه پردازان ابنیه گستر درتاریخ 04/08/1394 به شماره ثبت 15730 به شناسه ملی 140053XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی ـ پیمانکاری ـ طرح ـ نظارت ـ نقشه کشی ـ نقشه برداری ـ محوطه سازی ـ اجرای پروژه های راه و ساختمانی ـ زهکشی ـ کانال کشی ـ پل سازی ـ تاسیسات شهری ـ انجام خدمات اجرای ساختمان ـ سازه های عمرانی و ابنیه ـ معماری:طراحی و نظارت و اجرای معماری خارجی و داخلی ساختمان ـ پیمانکاری ـ طرح ـ نظارت ـ تفکیک نقشه کشی ونقشه برداری وکلیه امور نقشه برداری ـ تخریب و خاک برداری و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی و شهرسازی ـ خرید و فروش و واردات و صادرات مصالح ساختمانی ـ زهکشی ـ راه سازی ـ جدول گذاری ـ پلسازی ـ راه آهن سازیـ باند سازی ـ زیر سازی ـ آسفالت و جدول و کف سازی و تاسیسات شهری و پیمانکاری و اجرای جدول و زیر سازی خیابان و آب و فاضلاب ـ انجام مطالعات و اجرای پروژه های مقاوم سازی ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:ارومیه ـ خیابان مافی ـ کوچه 16 متری دوم پلاک 32 ـ کدپستی 571483XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/1000 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی بانام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 190/94 مورخ 24/6/94 نزد بانک ملت شعبه چهارراه دانش ارومیه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم راضیه علیزاده شماره ملی 274061XXXX ـ به عنوان عضو و رییس هییت مدیره، آقای امین علی زاده شماره ملی 274116XXXX ـ به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره، آقای سجاد علیزاده توپوز آبادی شماره ملی 275582XXXX ـ به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت 2 سال تعیین و انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و و اسناد تعهدآورمنفردا با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای میرجعفر عبداللهی جبل به شماره ملی 274113XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای وحید امیرخان زاده باراندوزی به شماره ملی 274004XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 940804XXXX93466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی