اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1398

شناسه ملی: 10861266011

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 13 , 100 , 000 , 000 ریال به مبلغ 25 , 000 , 000 , 000 ریال منقسم به 100 سهم 250 , 000 , 000 ریالی با نام از محل تجدیدد ارزیابی دارایی های شرکت برابر گزارش آقای داریوش نظری کارشناس رسمی دادگستری به شماره 96 , 222 مورخ 21/05/1396 و از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960604XXXX46894 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین جهانگیر به شماره ملی 407017XXXX منوچهر جهانگیر به شماره ملی 407213XXXX مایده جهانگیر به شماره ملی 407345XXXX تا تاریخ 26/05/1398 . ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: حسین جهانگیر به شماره ملی 407017XXXX به سمت رییس هییت مدیره منوچهر جهانگیر به شماره ملی 407213XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مایده جهانگیر به شماره ملی 407345XXXX به سمت عضو هییت مدیره حسین جهانگیر به شماره ملی 407017XXXX به سمت مدیرعامل تا تاریخ 26/05/1398 . ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای حسین جهانگیر همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ موسسه حسابرسی سنجیده روش آریا به شناسه ملی 103208XXXX0 به عنوان بازرس اصلی، اردشیر ملکی به شماره ملی 407298XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960604XXXX40573 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/12 ریال به مبلغ 000/000/100/13 ریال منقسم به 100 سهم 131 . 000 . 000 ریالی بانام که مبلغ افزایش یافته از محل پرداخت نقدی برابر گواهی شماره 2121 مورخ 14/06/1395 بانک صنعت و معدن شعبه خرم آباد و از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950627XXXX26920 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین جهانگیر به شماره ملی 407017XXXX منوچهر جهانگیر به شماره ملی 407213XXXX مایده جهانگیر به شماره ملی 407345XXXX تا تاریخ 24/12/1396 برای مدت دو سال انتخاب گردیند. ـ سمت اعضا هییت مدیره به شرح ذیل می باشد: حسین جهانگیر به شماره ملی 407017XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره منوچهر جهانگیر به شماره ملی 407213XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مایده جهانگیر به شماره ملی 407345XXXX به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 24/12/1396 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا حسین جهانگیر همراه با مهر شرکت ودر غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ـ موسسه حسابرسی سنجیده روش آریا به شناسه ملی 103208XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و اردشیر ملکی به شماره ملی 407298XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950329XXXX06540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین جهانگیر به شماره ملی 407017XXXX منوچهر جهانگیر به شماره ملی 407213XXXX مونا جهانگیر به شماره ملی 407329XXXX تا تاریخ 02/12/1396 . ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: حسین جهانگیر به شماره ملی 407017XXXX به سمت رییس هییت مدیره منوچهر جهانگیر به شماره ملی 407213XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مونا جهانگیر به شماره ملی 407329XXXX به سمت عضو هییت مدیره حسین جهانگیر به شماره ملی 407017XXXX به سمت مدیرعامل تا تاریخ 02/12/1396 . ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای حسین جهانگیر همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اردشیر ملکی به شماره ملی 407298XXXX به عنوان بازرس اصلی، سعید امیدی نژاد به شماره ملی 407301XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 941209XXXX32218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ به موضوع شرکت موارد ذیل اضافه گردید: آزمایشگاه مجهز به تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت انجام آزمایشات شیمیایی و میکروبی مطابق با استاندارد ملی در کلیه موارد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 930728XXXX99640 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موارد ذیل بموضوع فعالیت شرکت اضافه گردید: رهن و وثیقه قراردادن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول در نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری در قبال اخذ هر نوع وام و اعتبار و تسهیلات به نفع خود پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ش 1800600 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/22:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین جهانگیر شماره ملی 407017XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره آقای منوچهر جهانگیر به شماره ملی 407213XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مونا جهانگیر شماره ملی 407329XXXX به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 1/12/94/2 کلیه اسناد اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره با امضای آقای حسین جهانگیر همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان باامضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1800603 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: حسین جهانگیر به شماره ملی 407017XXXX منوچهر جهانگیر به شماره ملی 407213XXXX مونا جهانگیر به شماره ملی 407329XXXX برای مدت دو سال تا تاریخ 1/12/94/2 اردشیر ملکی به شماره ملی 407298XXXX سعید امیدی نژاد به شماره ملی 407030XXXX9 به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 1800602 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/23:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/5/92 شرکت مذکور تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/950/1 ریال به مبلغ 000/000/000/12 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/120 ریالی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش یافت. طبق گزارش کارشناسی شماره یک سیا مورخ 16/5/92 برآورد گردید. ش 1686321 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/11/89 و 19/11/89 شرکت مذکور تغییرات ذیل اتخاذ گردید: فضل اله نوربخش از عضویت هییت مدیره خارج و مایده جهانگیر به سمت عضو هییت مدیره به مدت باقیمانده تا تاریخ 7/10/90 انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و غیره با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل و در غیاب ایشان دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی