اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3157

شناسه ملی: 10380568230

تاریخ ثبت: 1389/11/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد صیاد شیرازی 10 سرو 15

تاریخ تاسیس: 1389/11/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 20/11/1389 تحت شماره 3157 و شناسه ملی 103805XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/11/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود 1 ـ موضوع موسسه: پیشگیری ـ درمان ـ کاهش آسیب اعتیاد ـ درمان سرپایی ـ راه اندازی مرکز سرپایی اعتیاد پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی تبصره: موسسه برای هریک از اهداف فعالیتهای تخصصی خود بایستی از سازمان بهزیستی مجوز لازم را اخذ نماید و فعالیت موسسه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع است. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان خراسان رضوی ـ شهر مشهد صیاد شیرازی 10 ـ سرو 15 پلاک 14 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 1000000 ریال میباشد 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای بهرام قلبی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای سیدهادی ارزه گر به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم محبوبه عرب احمدی به سمت خزانه دار به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند ا 4 ـ 5 ـ آقای بهرام قلبی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ برات اسناد تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم سیده احیا رضوی مرخالی به عنوان بازرس اصلی رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحدثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی