اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 149533

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/09/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخه 19/5/87 و تاییدیه شماره 0358/3 مورخه 20/8/87 اداره تعاون شهرستان ری در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: محمود انصاری و حمیدرضا محمدزاده و پیمان محمدزاده به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و نیره شهرابی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. محمد انصاری به سمت بازرس اصلی و طاهره هاشمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/5/87 محمود انصاری به عنوان رییس هییت مدیره و حمیدرضا محمدزاده به عنوان نایب رییس هییت مدیره و پیمان محمدزاده به عنوان منشی هییت مدیره و محمود انصاری برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هییت مدیره با امضا ثابت مدیر عامل و حمیدرضا محمدزاده نایب رییس هییت مدیره دارای اعتبار میباشد و در غیاب نایب رییس هییت مدیره امضا پیمان محمدزاده عضو هییت مدیره معتبر میباشد و اوراق عادی شرکت با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی