اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 10222

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/09/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 4637934148

آدرس: قزوین جای سابق به قزوین خیابان نوروزیان شهرک رجایی خیابان صلابت کوچه 14 پلاک 4

تاریخ تاسیس: 1387/09/05

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 10/1/89 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 محل شرکت از قزوین جای سابق به قزوین خیابان نوروزیان, شهرک رجایی, خیابان صلابت, کوچه 14 , پلاک 4 , کدپستی 463793XXXX انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصلاح شد. 2 ماده 14 اساسنامه تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر اصلاح گردید. 3 آقای بهنام رستمی و مریم یزدیان ابراهیمی (هر دو از شرکا) و کبری ابراهیمی (خارج از شرکا) به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند که آقای بهنام رستمی (از شرکا) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم مریم یزدیان (از شرکا) به سمت رییس هییت مدیره و خانم کبری ابراهیمی (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 5/9/87 تحت شماره 10222 این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1ـ موضوع شرکت: 1ـ طراحی و نظارت ساختمان عمومی و خصوصی مرتبط و تهیه نقشه، محاسبات، معماری، برقی، سازه براساس روشهای بهینهسازی مصرف انرژی نهادهای خصوصی، عمومی، دولتی، صنعتی 2ـ محاسبات و نظارت در اجرای مبحث انرژی در کلیه مراحل 3ـ پروژههای مرتبط با صرفهجویی انرژی در ساختمان 4ـ تهیه نرمافزار تخصصی مرتبط با فعالیتهای ساختمان 5ـ ارائه خدمات شهرسازی و طراحی شهری و معماری و ساختمان 6ـ شرکت در سمینارها و همایشها 7ـ ارائه مصالح مرتبط با مبحث انرژی، خرید و فروش مصالح ساختمانی 2ـ مرکز اصلی شرکت: قزوین، خیابان نوروزیان، بالاتر از کانال، مجتمع پردیس طبقه اول واحد اول کدپستی 87698 ـ 34816 3ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4ـ سرمایه شرکت مبلغ: یک میلیون ریال نقدی 5ـ مدیران شرکت: خانم مریم یزدیانابراهیمی بسمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره و آقای بهنام رستمی بسمت رئیس هیئتمدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی