اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2682

شناسه ملی: 14005366678

تاریخ ثبت: 1394/08/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/08/18

آدرس: گرمسار بلوار عمار خیابان ساروزن

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/18:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/18:

تاسیس شرکت تعاونی ستاره درخشان کهکشان گرمسار درتاریخ 18/08/1394 به شماره ثبت 2682 به شناسه ملی 140053XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: پخش و توزیع موادغذایی و لوازم خانگی و اخذ و اعطای نمایندگی پس از اخذ مجوزهای لازم و طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران / ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و یا صدور پروانه فعالیت نمیباشد / مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرمسار بلوار عمار خیابان ساروزن پلاک 53 سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال منقسم به 35 سهم 300000 ریالی که تعداد 35 سهم آن بانام می باشد که مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 127/2202 مورخ 28/07/1394 نزد بانک توسعه تعاون شعبه گرمسار پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. آقای علی شادکام به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 460941XXXX .خانم مهدیه حسنان به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 659987XXXX .خانم شیما یحیی زاده به سمت منشی هییت مدیره به شماره ملی 460942XXXX . آقای موسی حسنان به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 659983XXXX . آقای رحمت اله حسنان به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 659965XXXX دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی شادکام (مدیرعامل) به اتفاق خانم مهدیه حسنان (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای علی شادکام (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی پازوکی به شماره ملی 460940XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم مصطفی حسنان به شماره ملی 659995XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 940818XXXX34697 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی