اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3969

شناسه ملی: 10861426322

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: قزوین جای سابق به استان قزوین شهرستان قزوین بخش مرکزی شهر قزوین منتظری جدید خیابان منتظری جدید خیابان منتظری جدید ساختمان میدان خشکبار پلاک 11 طبقه همکف

کد پستی: 3417613558

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/1396 و تاییدیه شماره 9625652 مورخ 7/12/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . صورتهای مالی سال 1388 لغایت 1395 به تصویب رسید. 2 . آقایان اصغر صفویه کد ملی 432098XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی خدمات دامداران مهرقاقازان به شناسه ملی 108614XXXX8 ،ابراهیم محمدی کد ملی 538852XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی خدمات تولیدی گاوداران سنتی نصر آوج به شناسه ملی 109802XXXX1 ،ولی اله قوامی کد ملی 618923XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی گوسفنداران صداقت بویین زهرا به شناسه ملی 108614XXXX4 به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای حکمت اله محمدی کد ملی 439123XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی تامین نیاز کشاورزان و دامداران تاکدام بهمن به شناسه ملی 108620XXXX8 و اصغر آخوندی کد ملی 439167XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی تامین نیاز دامداران و کشاورزان خورهشت قاقازان به شناسه ملی 108614XXXX0 به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 3 . آقای فرض اله شمسینی غیاثوندی کد ملی 432101XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی خدمات چند منظوره پشتکار بخش طارم سلفی به شناسه ملی 108614XXXX5 ،آقای بخشعلی عسگری کد ملی 439131XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی تامین نیاز دامداران و کشاورزان خرداد اسفرورین به شناسه ملی 108621XXXX4 و آقای بیت اله صادقی اسفرورینی کد ملی 439032XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی دامداران و کشاورزان میلاد کشت اسفرورین به شناسه ملی 108621XXXX4 به سمت بازرسان اصلی و آقای نجاتعلی مافی کد ملی 508976898 به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی تامین نیاز گاوداران کشاورزی و صنعتی نصرت آبیک به شناسه ملی 108614XXXX56 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 961223XXXX23211 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1396 و تاییدیه شماره 9625652 مورخ 7/12/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای اصغر صفویه کد ملی 432098XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی خدمات دامداران مهرقاقازان به شناسه ملی 108614XXXX8 به سمت رییس هییت مدیره،آقای ابراهیم محمدی کد ملی 538852XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی خدمات تولیدی گاوداران سنتی نصر آوج به شناسه ملی 109802XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره،آقای ولی اله قوامی کد ملی 618923XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی خدمات گوسفنداران صداقت بویین زهرا به شناسه ملی 108614XXXX4 به سمت منشی هییت مدیره و آقای صیاد شقاقی کد ملی 432214XXXX به سمت مدیرعامل تعیین شدند.کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضا آقای صیاد شقاقی(مدیرعامل)به اتفاق آقای اصغر صفویه(رییس هییت مدیره)و در صورت غیبت رییس هییت مدیره با امضا آقای ابراهیم محمدی(نایب رییس هییت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اسناد عادی شرکت با امضا آقای صیاد شقاقی(مدیرعامل)و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961223XXXX50994 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1396 و تاییدیه شماره 9625652 مورخ 7/12/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . محل شرکت از قزوین جای سابق به استان قزوین - شهرستان قزوین - بخش مرکزی - شهر قزوین-منتظری جدید- خیابان منتظری جدید-خیابان منتظری جدید ساختمان میدان خشکبار-پلاک 11 -طبقه همکف-کدپستی 341761XXXX تغییر یافت. 2 . اساسنامه جدید در 46 ماده و 28 تبصره به تصویب رسید. ش 961223XXXX02264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی