اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8794

شناسه ملی: 10700175116

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای سیدعلی حسینی فر به شماره ملی 226984XXXX و آقای علی اکبر الیاسی به شماره ملی 212145XXXX 3 و آقای امین باقری به شماره ملی 212274XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رامین تجری به شماره ملی 226987XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سیدجعفر امیر لطیف به شماره ملی 224859XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970118XXXX09568 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امین باقری به شماره ملی 212274XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ـ آقای علی اکبر الیاسی به شماره ملی 212145XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدعلی حسینی فر به شماره ملی 226984XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل (آقای سیدعلی حسینی فر) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970118XXXX94365 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/2/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید علی حسینی فر به شماره ملی 226984XXXX و آقای علی مزرعی به شماره ملی 226996XXXX و آقای علی اکبر الیاسی به شماره ملی 212145XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای رامین تجری به شماره ملی 226987XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید جعفر امیر لطیف به شماره ملی 224859XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 960220XXXX77115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/2/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی حسینی فر به شماره ملی 226984XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر الیاسی به شماره ملی 212145XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی مزرعی به شماره ملی 226996XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره (آقای سید علی حسینی فر) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960220XXXX13961 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - نام شرکت به کیان سازه هیرکانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940524XXXX91443 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت رشته ساختمان: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی ، آجری ، سنگی ، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی ، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ونظایر آن. و رشته آب: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها و ساختمان نیروگاه آبی ، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی ، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن و رشته راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها ،آزاد راهها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد و در کلیه موارد درصورت لزوم پس از اخذ مجوز ار مراجع ذیصلاح .و در نتیجه ماده 2 ـ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 940513XXXX95207 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی حسینی فر کد ملی 226984XXXX به عنوان رییس هییت مدیره.وخانم سمانه سادات حسینی فر کد ملی 226951XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی مزرعی کد ملی 226996XXXX به عنوان عضو هییت مدیره ومدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ـ کلیة اسناد و اوراق بهادار و بانکی اعم از چک ، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای ثابت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد. ش 940513XXXX79216 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1392 شرکت مورد تصویب قرار گرفت . ـ آقایان سیدعلی حسینی فربا کد ملی 226984XXXX ، علی مزرعی با کد ملی 226996XXXX و خانم سمانه سادات حسینی فر 226951XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ آقای رامین تجری فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 3434 و کد ملی 226987XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدجعفر امیرلطیف فرزند سیدباقر شماره شناسنامه 13 و کد ملی 224859XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940513XXXX98271 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/01:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 11/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای رامین تجری به عنوان بازرس اصلی آقای سید جعفر امیر لطیف ایلواری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 11/2/94 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی حسینی فر و آقای علی نیک پیام و خانم سمانه سادات حسینی فر تا تاریخ 11/2/94/4 ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 بتصویب رسید. 5 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی حسینی فر به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی نیک پیام به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمانه سادات حسینی فر به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید علی حسینی فر به سمت مدیر عامل . 6 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی اعم از چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 1/4/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 791650XXXX111321XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی