اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1

شناسه ملی: 10840000185

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/29:

به موجب صورتجلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 17/5/92 و به موجب تاییدیه شماره 1019/25 مورخ 21/5/92 تغییرات ذیل بعمل که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره مورد تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 2 طاهره یزدانی و مهدی رضایی و همت رضایی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و ابوالفضل رضایی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3 . طاهره یزدانی به سمت رییس و مهدی رضایی به سمت نایب رییس و همت رضایی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب و همچنین همت رضایی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 4 حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا همت رضایی مدیر عامل و طاهره یزدانی رییس هییت مدیره و در غیاب طاهره یزدانی توام با امضای مهدی رضایی نایب رییس و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه با امضا مدیر عامل و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 5 محمد رضایی و حسین رضایی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 1690972 ثبت اسناد و املاک شهرستان مروست

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/03/29:

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/3/87 و تاییدیه اداره تعاون به شماره 286 مورخ 27/3/87 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 اعضای هییت مدیره و مدیر عامل کمافی السابق برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای همت رضایی مدیر عامل و خانم طاهره یزدانی رییس هییت مدیره و در غیاب وی توام با امضای آقای مهدی رضایی نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و در غیاب وی با امضای خانم طاهره یزدانی رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. رییس ثبت مروست

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/03/11:

1 به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/3/85 با پذیرش تقاضای عضو آقایان محمد رضایی، مهدی رضایی، حسین رضایی، امیرحمزه فاضلی، همت رضایی، ابوالفضل رضایی و خانم طاهره یزدانی موافقت و با استعفای آقایان مجید رضایی، محمد آقارضایی، علی یزدانی، اصغر یزدانی، حسن رضایی، حسین یزدانی و خانم آنیتا سرخوش موافقت و در نتیجه آقای مجید رضایی تعداد 140 سهم خود را به محمد رضایی و محمد آقارضایی تعداد 150 سهم خود را به مهدی رضایی و آقای علی یزدانی تعداد 140 سهم خود را به حسین رضایی و خانم آنیتا سرخوش تعداد 140 سهم خود را به طاهره یزدانی و آقای اصغر یزدانی تعداد 140 سهم خود را به امیر حمزه فاضلی و آقای حسن رضایی تعداد 150 سهم خود را به همت رضایی و آقای حسین یزدانی تعداد 140 سهم خود را به ابوالفضل رضایی واگذار نمودند. 2 بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 8/3/85 الف: آقایان همت رضایی و مهدی رضایی و خانم طاهره یزدانی به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقایان ابوالفضل رضایی به سمت عضو علی البدل به مدت سه سال انتخاب شدند. ب: آقایان محمد رضایی به سمت بازرسی اصلی و آقای حسین رضایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/3/85 الف : خانم طاهره یزدانی به سمت رییس و آقای مهدی رضایی به سمت نایب رییس و آقای همت رضایی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب و همچنین آقای همت رضایی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. ب: حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار باامضای آقای همت رضایی مدیر عامل و خانم طاهره یزدانی رییس هییت مدیره و در غیاب وی توام با امضای آقای مهدی رضایی نایب رییس و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها باامضای مدیر عامل و در غیاب وی باامضا خانم طاهره یزدانی رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است. کفیل ثبت مروست

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی