اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 28366

شناسه ملی: 10860931236

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: رحمان احمدی زاده 175501XXXX مدیر عامل و رییس هییت مدیره و رجا احمدی زاده 175682XXXX نایب رییس هییت مدیره و سید حسین نورالهی 175578XXXX عضو هییت مدیره سکینه ناصری مقدم به شماره ملی 526855XXXX به عنوان بازرس اصلی و سعیده پورلفته به شماره ملی 175251XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه قراردادها و نامه های اداری با مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 980913XXXX39382 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی