اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2301

شناسه ملی: 10860885863

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: محمدشریفی 662996XXXX مدیر عامل و عضو و رزاق شریفی 662954XXXX رییس هییت مدیره و مهدی فرهاد زاده شوشتری 188171XXXX نایب رییس هییت مدیره و نگین اطهری 175379XXXX عضو هییت مدیره و میناعبدالوند 407246XXXX عضو هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور و کلیه قراردادهاونامه های اداری بارییس هییت مدیره وهمراه بامهرشرکت معتبرمیباشد. ابراهیم آقا امیری به شماره ملی 175709XXXX به عنوان بازرس اصلی وسیدمحمدرضا سیدآقامیری به شماره ملی 200319XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی انتخاب شدند. ش 981213XXXX51328 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: مهدی فرهاد زاده شوشتری 188171XXXX مدیرعامل و رزاق شریفی 662954XXXX رییس هییت مدیره و محمدشریفی 662996XXXX نایب رییس هییت مدیره و نگین اطهری 175379XXXX عضو هییت مدیره و میناعبدالوند 407246XXXX عضو هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور و کلیه قراردادهاونامه های اداری بارییس هییت مدیره وهمراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. ابراهیم آقا امیری به شماره ملی 175709XXXX به عنوان بازرس اصلی و منوچهر گردانی به شماره ملی 662969XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی انتخاب شدند. ش 980320XXXX63574 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد مذکور به موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: راهسازی: عملیات خاکی، زیرسازی، آسفالت، ابنیه فنی، پل سازی و جدول کاری، تامین مصالح و ماشین آلات راهسازی، احداث جاده، ساختمانی: احداث سازه های بتونی و فلزی، طرح و اجرا، آپارتمان سازی، احداث ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری، تاسیساتی و تجهیزاتی: نصب و تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات ساختمانهای مسکونی و اداری، تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی، کابل کشی خطوط لوله، سد سازی، لوله کشی، آب و فاضلاب، برقکاری، رنگ آمیزی، سندپلاست، خدماتی: ایجاد فضای سبز، تامین آبدارخانه های ادارات، خدمات پشتیبانی، تهیه پخت و سرو غذا، خدمات کامپوتری اعم از سخت افزار و نرم افزار، خدمات تایپ. کشاورزی: امورباغبانی و جنگل داری، تهیه ماشین آلات کشاورزی و ابزارآلات ایمنی و صنعتی و سموم کشاورزی، خدمات کشاورزی(کاشت، داشت، برداشت) لایروبی. برق: نصب دکل و خطوط برق فشارقوی و صنعتی، نصب و تعمیر تابلوهای صنعتی، نصب و تهیه تجهیزات الکترونیکی، برقکاری ساختمانی و صنعتی. بازرگانی: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صادرات و واردات آبزیان، ترخیص کالا اخذ از نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه و مزایده ها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام، تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح. ش 980320XXXX30813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم آقا امیری به شماره ملی 175709XXXX به عنوان بازرس اصلی و حسین باویه به شماره ملی 174218XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970819XXXX54322 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/9/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ بیست و دو میلیارد ریال منقسم به بیست و دو هزار سهم یک میلیون ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت.در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردیده است. ش 961012XXXX31134 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/1/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رزاق شریفی به شماره ملی 662954XXXX ، مهدی فرهادزاده شوشتری به شماره ملی 188171XXXX ، نگین اطهری به شماره ملی 175379XXXX ، محمد شریفی به شماره ملی 662996XXXX ، مینا عبدالوند به شماره ملی 407246XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ابراهیم آقاامیری به شماره ملی 175709XXXX به عنوان بازرس اصلی و منوچهر گردانی به شماره ملی 662969XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960320XXXX37274 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/1/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: رزاق شریفی به شماره ملی 662954XXXX به سمت رییس هییت مدیره، مهدی فرهادزاده شوشتری به شماره ملی 188171XXXX به سمت مدیرعامل، محمد شریفی به شماره ملی 662996XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و بطور کلی هرگونه قرارداد که شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960320XXXX61986 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: مهدی فرهاد زاده شوشتری به شماره ملی 188171XXXX به سمت مدیرعامل و محمد شریفی به شماره ملی 662996XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و رزاق شریفی به شماره ملی 662954XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مینا عبدالوند به شماره ملی 407246XXXX به سمت عضو هییت مدیره و نگین اطهری به شماره ملی 175379XXXX به سمت عضو هییت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک-سفته-بروات-قراردادها و بطور کلی هرگونه قرارداد که شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش 940326XXXX25886 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. مهدی فرهاد زاده شوشتری به شماره ملی 188171XXXX و محمد شریفی به شماره ملی 662996XXXX و رزاق شریفی به شماره ملی 662954XXXX و مینا عبدالوند به شماره ملی 407246XXXX و نگین اطهری به شماره ملی 175379XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ابراهیم آقاامیری به شماره ملی 175709XXXX به عنوان بازرس اصلی و منوچهر گردانی به شماره ملی 662969XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. کدپستی : 638713XXXX ش 940326XXXX54278 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه در واحد ثبتی خرمشهر به آدرسکوی بهروز کوی ایثار فرعی سوم کدپستی 641985XXXX تاسیس گردید. ش 940326XXXX69842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/07:

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 30/7/92 شرکت مبارک صنعت کارون سهامی خاص با شناسه ملی 108608XXXX3 تغییرات و تصمیماتی بشرح زیر در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 با واگذاری سهام به آقای مهدی فرهادزاده شوشتری و خانم نگین اطهری نامبردگان سهامدار شرکت گردیدند. 2 آقایان رزاق شریفی، محمد شریفی، مهدی فرهادزاده شوشتری و خانمها نگین اطهری و مینا عبدالوند به عنوان اعضای هییت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب که پس از بحث و تبادل نظر آقای مهدی فرهادزاده شوشتری به عنوان مدیر عامل ، رزاق شریفی به سمت رییس هییت مدیره، محمد شریفی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانمها نگین اطهری و منیا عبدالوند به عنوان عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقای ابراهیم آقاامیری به سمت بازرس اصلی و آقای منوچهر گردانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 4 روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مراتب فوق مورخه 7/8/92 ذیل ثبت 2301 به ثبت رسید. ش 1721801 اداره ثبت اسناد و املاک رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 25/2/91 شرکت فوق الذکر با شناسه ملی 108608XXXX3 تغییرات و تصمیماتی بشرح ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 آقایان رزاق شریفی، ستار شریفی، علیرضا هرمزی و خانم مینا عبدالوند به عنوان اعضای هییت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب که پس از بحث و تبادل نظر آقای رزاق شریفی به سمت مدیر عامل ، ستار شریفی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مینا عبدالوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا هرمزی به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل (رزاق شریفی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مراتب فوق مورخه 16/7/91 ذیل ثبت 2301 بثبت رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 30/1/91 شرکت فوق الذکر با شناسه ملی 108608XXXX3 تصمیماتی بشرح ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 ـ آقایان حسین سرشار، رزاق شریفی، فرید وطن چی، علیرضا هرمزی، کاوه احمدی بلوطکی و خانم مینا عبدالوند به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که پس از بحث و تبادل نظر آقای حسین سرشار بسمت مدیرعامل، رزاق شریفی بسمت رییس هییت مدیره و خانم مینا عبدالوند بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان فرید وطن چی، علیرضا هرمزی وکاوه احمدی بلوطکی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید امضای کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و اسناد تعهدآور قراردادها، عقود اسلامی باامضای رییس هییت مدیره (رزاق شریفی) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 2 ـ سید خلیل موسوی بسمت بازرس اصلی و سید صادق موسوی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. مراتب فوق مورخه 5/2/91 ذیل ثبت 2301 بثبت رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/6/88 که طی نامه وارده 12408 5/8/88 ارسال گردید: آدرس شرکت: رامشیر بزرگراه بسیج خیابان فرهنگ پلاک 4 کدپستی 39333 63871 رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/2/87 که طی نامه وارده 2599 ـ 10/2/87 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: حسین سرشار مدیرعامل، رزاق شریفی رییس هییت مدیره، مینا عبدالوند نایب رییس هییت مدیره، فرید وطن چی عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها باامضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی سید خلیل موسوی، بازرس علی البدل سید صادق موسوی برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نور جهت آگهی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی