اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 312465

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/8/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز شفیعی بلفه تیموری به سمت عضو هییت مدیره و آقای فیروز شفیعی بلفه تیموری به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت فرآورده های نسوز پارس سهامی عام با نمایندگی آقای پرویز جوادی زاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای فیروز شفیعی بلفه تیموری به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 24/9/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی