اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2559

شناسه ملی: 14004412672

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 6381673445

آدرس: جدید استان خوزستان ، شهرستان رامهرمز ، بخش مرکزی ، شهر رامهرمز ، سلمان فارسی ، خیابان شهید رحمت اله علاف ، کوچه شهید نصیری فر ، پلاک 47 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی رامهرمز به آدرس جدید: استان خوزستان، شهرستان رامهرمز، بخش مرکزی، شهر رامهرمز، سلمان فارسی، خیابان شهید رحمت اله علاف، کوچه شهید نصیری فر، پلاک 47 ، طبقه همکف کد پستی 638167XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 971127XXXX96696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان قنواتی به شماره ملی 191169XXXX ـ آقای حجت اله قنواتی به شماره ملی 191171XXXX ـ خانم الهام قنواتی به شماره ملی 190015XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم فاطمه حمید به شماره ملی 662987XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم فروزان شولی به شماره ملی 191191XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کارون جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 971106XXXX00958 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردید: آقای ایمان قنواتی به شماره ملی 191169XXXX به سمت مدیرعامل ـ خانم الهام قنواتی به شماره ملی 190015XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای حجت اله قنواتی به شماره ملی 191171XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971106XXXX55243 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی