اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 47657

شناسه ملی: 10260657918

تاریخ ثبت: 1391/05/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 8139876456

تاریخ تاسیس: 1391/05/09

آدرس: 1 3 استان اصفهان شهر اصفهان خ رباط اول مقابل بانک سپه

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/05/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/13:

شرکت فوق در تاریخ 9/5/91 شماره ثبت 47657 و شناسه ملی 102606XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 9/5/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: فروش درب های ضد سرقت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان اصفهان شهر اصفهان خ رباط اول مقابل بانک سپه کدپستی 813987XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم مرضیه بارانی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم مریم بارانی به سمت عضو هییت مدیره. 3 5 خانم مریم بارانی به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی