اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9411

شناسه ملی: 10820091636

تاریخ ثبت: 1389/07/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/07/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 7/7/89 تحت شماره 9411 و شناسه ملی 108200XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/7/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کار و کارگر آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات در زمینه انجام تشریفات و برگزاری مراسمی و تامین نیروی انسانی جهت انجام امور در ادارات سازمانها و بیمارستانها و سایر مراکز. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان همدان ـ شهر همدان خیابان بوعلی سیزده خانه جنب بن بست عابد ساختمان خانه کنکور واحد 3 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 37/430594 مورخ 1/7/89 نزد بانک پاسارگاد شعبه همدان پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای وحید عزیزیان به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم مهسا ربیع پور به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم نگار ربیع پور به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ خانم نگار ربیع پور به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه چکها و سفته ها و اوراق بهادار بانکی و اسناد تعهدآور و قراردادها بعهده مدیرعامل و در غیاب ایشان رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای محمدعلی اوسط به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای سیروس زهدی اطلس به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان واحد ثبتی همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی