اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 17884

شناسه ملی: 14000195398

تاریخ ثبت: 1388/05/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: جدید به نشانی کرج مهرشهر حسین آباد خ شهید محمد خانی عدالت ک شهید فریدونغلامی پلاک 3 طبقه یک

کد پستی: 3186633360

تاریخ تاسیس: 1388/05/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/24:

2,100,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس تعاونی ماده ( 6 ) از آدرس قبلی ثبت شده به آدرس جدید به نشانی کرج مهرشهر حسین آباد خ شهید محمد خانی (عدالت) ک شهید فریدونغلامی پلاک 3 طبقه یک کد پستی 318663XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده 29 تبصره به تصویب رسید. ش 940929XXXX47117 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی خلج با کد ملی 432127XXXX ـ مریم امام ویردی با کد ملی 439105XXXX ـ زهره امام ویردی با کد ملی 031038XXXX به سمت اصلی هییت مدیره همچنین ـ محمد علی امام ویردی با کد ملی 439105XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای سه سال انتخاب گردیدند فاطمه نادری با کد ملی 560945XXXX به سمت بازرس اصلی و عاتقه ذوالقدر با کد ملی 439170XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 940929XXXX71909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم امام ویردی با کد ملی 439105XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ علی خلج با کد ملی 432127XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ زهره امام ویردی با کد ملی 031038XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. علی خلج با کد ملی 432127XXXX به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه قرارداد ها واسناد تعهدآور واوراق بهادارشرکت با دوامضای 1 ـ علی خلج مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت 2 ـ مریم امام ویردی رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود.و در غیاب رییس هییت مدیره امضای زهره امام ویردی منشی هییت مدیره معتبر است وهمچنیین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر است. ش 940930XXXX65330 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل تعاونی از آدرس قبلی به ادرس جدید مهرشهر ـ حسین اباد ـ خ منبع اب فرهنک ـ 8 متری ثامن انتهای هشت متری ـ دست راست ـ درب روبرو ـ کد پستی 318668XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 931218XXXX44810 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه نادری با کد ملی 560945XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم عاتقه ذوالقدر با کد ملی 439170XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 931218XXXX86509 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/25:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق در تاریخ 24/5/88 تحت شماره 17884 در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: تولید لامپهای کم مصرف هالوژن و پروژکتور LED و کلیه روشنایی ها با لامپ های LED صادرات محصولات تولید و واردات تجهیزات مورد نیاز شرکت تعاونی شرکت در مناقصات و مزایدات مختلف ادارات سازمانها و ارگانها وفق ضوابط و مقررات و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: کرج بلوار تربیت مربی ابتدای خیابان نسترن پلاک 18 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/100/2 ریال منقسم به هفت سهم 000/300 ریالی که مبلغ 000/700 ریال آن طی گواهی شماره 1702 28/4/88 به صندوق تعاون پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: خانم مریم امام ویردی به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی خلج به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهره امام ویردی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای محمدعلی امام وردی به سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال و آقای علی خلج به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا خانم مریم امام ویردی به اتفاق علی خلج همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه 7 بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه نادری به سمت بازرس اصلی و خانم عاتقه ذوالقدر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 8 تفویض اختیار به هییت مدیره جهت عضو در اتاق تعاون مورد تصویب قرار گرفت. 9 تفویض اختیار به هییت مدیره جهت اخذ وام از صندوق تعاون و بانکها و سایر موسسات مالی مورد تصویب قرار گرفت. ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی