اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 359

شناسه ملی: 10861762345

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

کد پستی: 7437175516

آدرس: بطرف جهرم پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/09:

5,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/06:

آگهی تغییرات شرکت مرغ گوشتی نوک طلایی لطیفی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 359 و شناسه ملی 108617XXXX5 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: علی محمد پرورش به شماره ملی 554976XXXX به سمت رییس هییت مدیره موسی پرورش به شماره ملی 251043XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمد اکبرپور به شماره ملی 251043XXXX به سمت مدیر عامل - کلیه ی اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس همراه با مهر شرکت متفقا معتبر است

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: کشاورزی و پرورش دام و طیور، اخذ تسهیلات از بانکها در قالب عقود اسلامی، عقد قرارداد با بانکها و موسسات تجاری با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ـ سرمایه شرکت از مبلغ 104XXXX000 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال منقسم به 500000 سهم 10000 ریالی با نام عادی از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوط به سرمایه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال (پنج میلیارد ریال) منقسم به 500000 سهم (پانصدهزار سهم) 10000 ریالی با نام عادی ش 971128XXXX07192 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لارستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: علی محمد پرورش به سمت رییس هییت مدیره موسی پرورش به سمت نایب رییس هییت مدیره محمد اکبرپور به سمت مدیرعامل - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس همراه با مهر شرکت متفقاً معتبر است. ش 970529XXXX65566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لارستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 09/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد اکبرپور به شماره ملی 251043XXXX و آقای علی محمد پرورش به شماره ملی 554976XXXX و آقای موسی پرورش به شماره ملی 251043XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مریم قنبرزاده به شماره ملی 251021XXXX به سمت بازرس اصلی و شهربانو عباسیان به شماره ملی 251152XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش 970529XXXX60816 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لارستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آدرس شرکت: استان فارس ـ شهرستان لارستان ـ بخش مرکزی ـ دهستان حومه ـ آبادی مزرعه محمدعلی گراشی ـ محله مزرعه محمدعلی گراشی ـ کوچه ((مزرعه)) ـ خیابان جاده اصلی بطرف جهرم ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کد پستی 743717XXXX تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 970430XXXX73721 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لارستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی محمد پرورش به سمت رییس هییت مدیره موسی پرورش به سمت نایب رییس هییت مدیره محمد اکبرپور به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت متفقاً معتبر است. ش 950520XXXX70649 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لارستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد پرورش 2 - آقای موسی پرورش 3 -محمد اکبرپور بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم ها مریم قنبرزاده به سمت بازرس اصلی و شهربانو عباسیان به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 950520XXXX02329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لارستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/24:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 9/4/1393 شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان علی محمد پرورش به سمت رییس هییت مدیره و موسی پرورش به سمت نایبرییس هییت مدیره و محمد اکبرپور به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره در غیاب رییس با امضا نایب رییس متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ خانم ها مریم قنبرزاده به سمت بازرس اصلی و شهربانو عباسیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 435890XXXX770013XXXX رییس ثبت اسناد و املاک لارستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/24:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 13/8/92 شرکت فوق: 1 آقایان نصر اله محمدیان به سمت رییس هییت مدیره و محمد علی عطایی به سمت نایب رییس خانم نوشین جویبار به سمت منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال و آقای داریوش دری خارج از اعضای هییت مدیره به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضای ثابت مدیر عامل باتفاق رییس هییت مدیره یا نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 خانم سحر عطایی به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالصمد مهدی زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 460890XXXX770005XXXX رییس ثبت اسناد و املاک لارستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/08:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 29/6/92 شرکت فوق: سرمایه شرکت از مبلغ هشتصد میلیون ریال به مبلغ یک میلیاردوچهل میلیون ریال منقسم به تعداد یکصد و چهارهزار سهم ده هزار ریالی از محل آورده نقدی افزایش یافت. ش 460890XXXX110285XXXX رییس ثبت اسناد و املاک لارستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 18/11/89 شرکت فوق: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال به مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال منقسم به تعداد چهل و چهار هزار سهم ده هزار ریالی افزایش یافت و اسامی سهامداران و میزان سهام ایشان به شرح ذیل می باشد. 1 ـ آقای علی محمد پرورش دارای بیست و دو هزار سهم 2 ـ آقای موسی پرورش دارای یازده هزار سهم 3 ـ آقای محمد اکبرپور دارای یازده هزار سهم رییس اداره ثبت اسناد و املاک لارستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/03/13:

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخه 15/2/83 شرکت فوق: 1 - سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به یک میلیون و دویست هزار ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ده هزار ریالی از طریق آورده نقدی افزایش یافت. 2 - آقایان علی محمد پرورش به عنوان رییس هییت مدیره و موسی پرورش به سمت نایب رییس و محمد اکبرپور به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 3 - آقایان محمد تقی قنبرزاده به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا خیل تاش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد لارستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی