اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10960032133

تاریخ ثبت: 1390/08/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/08/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/08/30:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/30:

شرکت فوق در تاریخ 30/8/1390 تحت شماره 9205 و شناسه ملی 109600XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 30/8/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات به رانندگان. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان بوشهر شهر بوشهر سبزآباد بعد از جوشکاری خلیج 4 سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال منقسم به سی و پنج سهم 300000 ریالی که تعداد سی و پنج سهم با نام می باشد که مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 684/16 مورخ 11/08/1390 نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حسن اله ستا به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای مصطفی اله ستا به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم فرزانه آخوندزاده به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 45 آقای حسین اله ستا به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 آقای حسن اله ستا به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار بانکی با امضا آقای حسین اله ستا (منشی هییت مدیره) باتفاق آقای حسن اله ستا ( مدیر عامل ) همراه با مهر تعاونی معتبر میباشد اوراق عادی و نامه های عادی با امضا آقای حسن اله ستا ( مدیر عامل ) همراه با مهر تعاونی معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای رحیم ثمر به عنوان بازرس اصلی 28 آقای عبدالرضا صادقی به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی