اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1857

شناسه ملی: 14005963158

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . ماده 31 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر 4 نفر افزایش یافت. ش 950805XXXX90139 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حجت اله مشتاقی به شماره ملی 367419XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم زهرا قزاق به شماره ملی 367409XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مقداد هدایتی نژاد به شماره ملی 443364XXXX و آقای بابک صفرزاده به شماره ملی 138212XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای باقیمانده 2 سال تعیین شدند. 2 . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا آقای حجت اله مشتاقی و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا آقای حجت اله مشتاقی و با مهر شرکت معتبر است. ش 950805XXXX10663 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حجت اله مشتاقی به شماره ملی 367419XXXX و خانم زهرا قزاق به شماره ملی 367409XXXX و آقای مقداد هدایتی نژاد به شماره ملی 443364XXXX و آقای بابک صفرزاده به شماره ملی 138212XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت باقیمانده 2 سال انتخاب شدند. ش 950805XXXX94691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی