اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3180

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/08/19:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/3/83 نوبت دوم شرکت مزبور که در تاریخ 6/5/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 2003 بتصویب رسید. آقای عباس هشی به سمت بازرس اصلی و شرکت هشیار بهمند به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مهدی میرعمادی، محمد ظهیر، امیرهوشنگ امینی، سیدابراهیم بزرگی، رمضانعلی پورمجیب و علی حمزه نژاد عضو علی البدل. به عنوان اعضای ایرانی و آنتوان کانادا. گیوم شوبل، فرزاد امانپور، کلود مرلن، ژان میشل مونیه، ژان کریستوف شازاران عضو علی البدل به عنوان اعضای فرانسور. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/3/83 آقایان مهدی میرعمادی به سمت رییس هییت مدیره و آنتوان کانادوس به سمت نایب رییس هییت مدیره و امیر هوشنگ امینی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد ظهیر به سمت خزانه دار و آقای گیوم شوبل به سمت منشی هییت مدیره و آقای کامیار آذری به سمت دبیر تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای رییس هییت مدیره و امضای خزانه دار همراه با مهر اتاق همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/2/82 شرکت مزبور که در تاریخ 9/4/82 واصل گردید: 1- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال 2002 بتصویب رسید. 2- آقای عباس هشی بسمت بازرس اصلی و شرکت هشیار بهمند بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4- آقایان کلودمرلن و فرزاد امانپور به جای آقایان فرانس واندونسلار و پاسکال رنیه به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و آقای فردریک اشپاس به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/2/81 موسسه مزبور که در تاریخ 19/4/81 واصل گردید: 1- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 2001 بتصویب رسید. 2- آقای عباس هشی بسمت بازرس اصلی و شرکت بهمند بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 4- اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل آقایان امیرهوشنگ امینی - محمدظهیر - سیدابراهیم بزرگی - بیژن علیرضا ساسانی - محمدحسین ترابی (اعضاء ایرانی) و آقایان ژان میشل مونیه - مهدی میرعمادی - فرانس و اندونسلار - پاسکال رنیه و پاتریک بورن (اعضای فرانسوی) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای امیرحسین عطایی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی