اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/12/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: مشهد ابوذر غفاری 19

تاریخ تاسیس: 1383/12/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/12/26:

21,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/12/27:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 26/12/83 تحت شماره 23155 دراین اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات بهداشتی و درمانی، تامین و تجویز دارو، آزمایشگاهی، رادیولوژی پیشگیری اولیه و ثانویه، ارایه تمام خدمات بازتوانی و توانبخشی، فیزیوتراپی و شنوایی سنجی، تامین وسایل و امکانات مورد نیاز بیماران، پرستاری و جراحی های محدود و توان بخشی قلبی 2 - موسسین شرکت: اسداله میرزایی و سید موسی میرحسینی و کاوه میرحسینی 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد، ابوذر غفاری 19 پلاک 96 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 21000000 ریال منقسم به 42 سهم 500000 ریالی با نام که مبلغ 7100000 ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام است که ظرف مدت دو سال باید به شرکت پرداخت گردد. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان سیدموسی میرحسینی و اسدالله میرزایی و کاوه میرحسینی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای مصطفی نجاتیان به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای اسداله میرزایی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید موسی میرحسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کاوه میرحسینی به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. 8 - اساسنامه شرکت در 66 ماده و 45 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای کریم نیکخواه به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی حسن زاده دلویی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی