اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2310

شناسه ملی: 10760245112

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

آدرس: جدید استان مازندران شهرستان ساری بخش مرکزی شهر ساری محله پیروزی خیابان صبا خیابان پیروزی

کد پستی: 4818884193

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت از واحد ثبتی ساری انتهای خیابان پیروزی ابتدای کوی نصر آپارتمان رها طبقه همکف تجاری کدپستی: 481888XXXX به آدرس جدید: استان مازندران، شهرستان ساری، بخش مرکزی، شهر ساری، محله پیروزی، خیابان صبا، خیابان پیروزی، پلاک 0 ، ساختمان رها، طبقه همکف کدپستی 481888XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 981119XXXX52648 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف ) سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل:آقای علی محمد خورشیدی میانایی با کد ملی 578970XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای سامان زابلی با کد ملی 216261XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی علیجانزاده با کد ملی 216067XXXX به سمت عضو هییت مدیره همگی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند ب) کلیه اسناد و اوراق بهادارو بانکی و تعهد آور و قراردادها وعقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد آقای علی محمد خورشیدی میانایی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 970810XXXX26764 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف ) اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علی محمد خورشیدی میانایی با کد ملی 578970XXXX و آقای سامان زابلی با کد ملی 216261XXXX و آقای علی علیجانزاده با کد ملی 216067XXXX ب) آقای مهدی ولی زاده میارکلایی به شماره ملی 209289XXXX و آقای سید کاظم درخشنده به شماره ملی 005359XXXX بترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970810XXXX29300 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تعداد اعضای هییت مدیره از چهار نفر به سه نفر کاهش و ماده مذکور در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش 970810XXXX22924 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/95 سرمایه شرکت از مبلغ هشت میلیارد ریال منقسم به هشتصد هزار سهم بانام ده هزار ریالی از طریق پرداخت مطالبات حال شده سهامداران بصورت سهام جدید به مبلغ هشتاد و شش میلیارد ریال ( 86XXXXXXXX0 ) منقسم بر هشت میلیون و ششصد هزار سهم بانام ده هزار ریالی و از طریق آورده نقدی به مبلغ شصت و چهار میلیارد ریال ( 64XXXXXXXX0 ) منقسم بر شش میلیون و چهارصد هزار سهم بانام ده هزار ریالی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال منقسم بر پانزده میلیون سهم بانام ده هزار ریالی افزایش و طی گواهی بانک رفاه شعبه قارن ساری بشماره 60/95/1080071 مورخ 20/08/1395 پرداخت گردید. و ماده پنج اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 950918XXXX87160 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- درخصوص تغییر ماده 31 اساسنامه:تعداد اعضای هییت مدیره از ترکیب قبل از پنج نفر به چهار نفر تغییر و ماده مذکور در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش 950804XXXX34550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای علی محمد خورشیدی میانایی با کد ملی 578970XXXX وکدپستی 66636 ـ 48138 - آقای غفار رضوانی با کد ملی 214324XXXX وکدپستی 13463 ـ 46161 - آقای سامان زابلی با کد ملی 216261XXXX وکدپستی 78839 ـ 47658 - آقای علی علیجانزاده با کد ملی 216067XXXX وکدپستی 51314 ـ 47641 برای مدت دو سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950804XXXX08749 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- نسبت به تعیین سمت مدیران و دارندگان حق امضا مجازبه شرح ذیل تصمیم گیری شد:-آقای علی محمد خورشیدی میانایی با کد ملی 578970XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل -آقای غفار رضوانی با کد ملی 214324XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره -آقای سامان زابلی با کد ملی 216261XXXX به سمت عضو هییت مدیره -آقای علی علیجانزاده با کد ملی 216067XXXX به سمت عضو هییت مدیره همگی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. - در خصوص دارندگان حق امضا مجاز:مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادارو بانکی و تعهد آور و قراردادها وعقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد آقای علی محمد خورشیدی میانایی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 950804XXXX25263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل میباشد: آقای علی محمد خورشیدی میانایی کد ملی 578970XXXX - خانم مرضیه ذوالفقاری روشن کد ملی 206289XXXX - آقای غفار رضوانی کد ملی 214324XXXX - آقای سامان زابلی کد ملی 216261XXXX - آقای علی علیجانزاده کد ملی 216067XXXX آقای مهدی ولی زاده میارکلایی کد ملی 209289XXXX و آقای سید کاظم درخشنده کد ملی 005359XXXX بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950708XXXX68884 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل میباشد: آقای علی محمد خورشیدی میانایی کد ملی 578970XXXX به سمت رییس هییت مدیره ومدیر عامل - خانم مرضیه ذوالفقاری روشن کد ملی 206289XXXX به سمت نایب رییس هیدت مدیره - آقای غفار رضوانی کد ملی 214324XXXX عضو هییت مدیره - آقای سامان زابلی کد ملی 216261XXXX عضو هییت مدیره - آقای علی علیجانزاده کد ملی 216067XXXX عضو هییت مدیره همگی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادارو بانکی و تعهد آور و قراردادها وعقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد آقای علی محمد خورشیدی میانایی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 950708XXXX48536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از هفت نفر به پنج نفر تغییر و ماده مذکور در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش 950618XXXX12915 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ علی محمدخورشیدی میانایی به شماره ملی 578970XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مرضیه ذوالفقاری روشن به شماره ملی 206289XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد جان خورشیدی میانایی به شماره ملی 576937XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مجتبی فرید به شماره ملی 216169XXXX به سمت عضو هییت مدیره و غفار رضوانی به شماره ملی 214324XXXX به سمت عضو هییت مدیره و سامان زابلی به شماره ملی 216261XXXX به سمت عضو هییت مدیره و علی علیجان نزاده به شماره ملی 216067XXXX به سمت عو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور وقراردادها وعقود اسلامی و نامه های عادی واداری با امضا منفردآقای علی محمدخورشیدی میانایی (رییس هییت مدیره ومدیرعامل)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941128XXXX39678 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ آقای سیدکاظم درخشنده به شماره ملی 005359XXXX به عنوان بازرس اصلی ومهدی ولی زاده به شماره ملی 209289XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ اعضا هییت مدیره تاتاریخ 26/08/1396 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرضیه ذوالفقاری روشن به شماره ملی 206289XXXX و محمدجان خورشیدی میانایی به شماره ملی 576937XXXX و علی محمد خورشیدی میانایی به شماره ملی 578970XXXX و سامان زابلی به شماره ملی 216261XXXX و علی علی جان زاده به شماره ملی 216067XXXX و مجتبی فرید به شماره ملی 216169XXXX وغفار رضوانی به شماره ملی 214324XXXX ش 941128XXXX97816 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آدرس قانونی شرکت از ساری ـ خیابان جام جم ـ کوچه متقین پلاک یک ـ کدپستی 481481XXXX به آدرس ساری انتهای خیابان پیروزی ـ ابتدای کوی نصر ـ آپارتمان رها طبقه همکف تجاری کدپستی: 481888XXXX تغییر یافت و این تغییر محل مورد موافقت کلیه اعضا قرار گرفت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید ب) موارد زیربه موضوع فعالیت شرکت اضافه و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید: امور عمرانی وساختمانی شامل بهسازی و نوسازی بافتهای شهری و غیر شهری همچنین صنایع فولادی در خصوص تهیه و ساخت و اجرا و فروش کلیه قطعات صنایع فلزی شامل (سازه ها ی پل ـ سوله ـ ساختمان ـ صنعت و آب) و صنایع بتنی شامل تهیه و ساخت و اجرا و فروش کلیه قطعات بتنی شامل (بتن درجا ـ بتن پیش ساخته و احداث اماکن عمومی و ورزشی اداری و تجاری و بهداشتی نقشه برداری تفکیک و تسطیح اراضی و مرمت آثار باستانی و تاریخی و معماری و طراحی داخلی و خارجی ساختمان و دکوراسیون و زیبا سازی و کلیه امور دیگری با موضوعات عمرانی و ساختمانی مرتبط باشد ش 930805XXXX75592 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/24:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/08/92 تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای علی محمد خورشیدی میانایی به کد ملی 578970XXXX و کدپستی 481386XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ـ خانم مرضیه ذوالفقاری روشن به کد ملی 206289XXXX و کدپستی 481386XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محمد جان خورشیدی میانایی به کد ملی 576937XXXX و کدپستی 135969XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای مجتبی فرید به کد ملی 216169XXXX و کدپستی 476388XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای علی علی جانزاده به کد ملی 216067XXXX و کدپستی 476415XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سامان زابلی به کد ملی 216261XXXX و کدپستی 476587XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای غفار رضوانی به کد ملی 214324XXXX و کد ملی 461611XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد علی محمد خورشیدی میانایی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ آقای سید کاظم درخشنده به کد ملی 005359XXXX و کدپستی 471675XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی ولی زاده میارکلایی به کد ملی 209289XXXX و کدپستی 481481XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 800900XXXX112245XXXX رییس ثبت اسناد و املاک ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه 21/1/1391 و هییت مدیره مورخه 21/1/1391 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید بمبلغ هشت میلیارد ریال منقسم بر هشتصد هزار سهم با نام ده هزار ریالی افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخه 8/5/90 و هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 25/10/90 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ علی محمد خورشیدی به کد ملی 578970XXXX و کدپستی 481386XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مرضیه ذوالفقاری روشن به کد ملی 206289XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمد جان خورشیدی به کد ملی 576937XXXX و کدپستی 135969XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقود اسلامی و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 2 ـروزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 30/3/1389 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 31/3/89 شرکت مذکور تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای علی محمد خورشیدی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم مرضیه ذوالفقاری روشن به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد جان خورشیدی به عنوان عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر الیاسی به عنوان عضو هییت مدیره و آقای قربانعلی رمضان نژاد کناری به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه دوره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی شرکت و سایر نامه های اداری شرکت با امضا منفرد علی محمد خورشیدی میانایی رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. 2 آقای محمد ترکان به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدکاظم درخشنده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 نام شرکت طی مجوز شماره 2129 ن 32/89 مورخ 3/5/1389 اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به زیباسازه هراز مورد تایید قرار گرفت. 4 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخه 14/10/88 و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 15/10/88 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف ـ آقای علی محمد خورشیدی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم مرضیه ذوالفقاری روشن به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد جان خورشیدی به عنوان عضو هییت مدیره و اقای جواد مهرایی حمزه کلایی به عنوان عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر الیاسی به عنوان عضو هییت مدیره و آقای قربانعلی رمضان نژادکناری به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی اعم از چک ـ سفته ـ برات و نامه های اداری و عادی و انعقاد قراردادهای شرکت با امضای منفرد آقای علی محمد خورشیدی رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ج ـآقایان محمد ترکان و محمدکاظم درخشنده بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. د ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/12/86 شرکت مذکور تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید: الف ـ موارد ذیل بموضوع ماده 2 اساسنامه الحاق گردید. امور پیمانکاری طرح و اجرا و نظارت و مشاوره مربوط به ساخت ساختمان های ابنیه اعم از آجری و سنگی و بتنی و فلزی (بقیه موارد مطابق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/12/86 ) رییس اداره ثبت اسناد و املاک ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/04/18:

به استناد صورت جلسات هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/4/86 و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 11/4/86 شرکت مذکور تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: الف- آقای علی محمد خورشیدی میانایی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم مرضیه ذوالفقاری روشن به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد جان خورشیدی به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری شرکت با امضا منفرد آقای علی محمد خورشیدی میانایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ب- آقایان محمد ترکان و محمد کاظم درخشنده به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات و هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/2/84 و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 27/2/84 شرکت مذکور تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید: الف: ماده 31 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید شرکت بوسیله هییت مدیره مرکب از چهار نفر عضو که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره خواهد شد. ب: آقای علی محمد خورشیدی میانایی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم مرضیه ذوالفقاری روشن به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقایان محمدجان خورشیدی میانایی به عنوان عضو هییت مدیره و جواد مهرایی حمزه کلایی به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضای منفرد آقای علی محمد خورشیدی میانایی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ب: آقایان محمد ترکان و کاظم درخشنده به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/07/11:

باستناد صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخه 12/5/82 و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 13/5/82 شرکت مذکور تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید. 1 - مرکز اصلی شرکت: ساری- بلوار کشاورز، جنب مسجد آذری به سایر خیابان فرهنگ، نبش خیابان 15 خرداد ساختمان ایلناز، طبقه دوم تغییر یافت و ماده 3 اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. 2 - آقای علی محمد خورشیدی میانایی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم مرضیه ذوالفقاری روشن به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد جان خورشیدی میانایی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری شرکت با امضا منفرد علی محمد خورشیدی میانایی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 - آقایان سهراب خلیلی و کاظم درخشنده به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی