اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 119313

شناسه ملی: 10101628648

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران ایرانشهر جنوبی پلاک 56 واحد 9

کد پستی: 1581615431

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/11:

1,010,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/5/1395 و مجوز شماره 236715 مورخ 25/5/95 شرکت ملی نفت ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ارایه خدمات در زمینه تامین تجهیزات و سرویسها به صنایع نفت و گاز و پترو شیمی و صنایع وابسته ـ مشارکت و اخذ نمایندگی و اجرای طرح ـ در قالب قراردادهای پیمانکاری و مدیریت در زمینه های مختلف انرژی از قبیل نفت و گاز و پتروشیمی بالا دستی و پایین دستی ـ انرژی خورشیدی و باد در داخل و خارج از کشور پ 950614XXXX34413 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید: مشارکت و اخذ نمایندگی و اجرای طرح در زمینه های مختلف انرژی از قبیل نفت و گاز و پترو شیمی پایین دستی ـ انرژی خورشیدی و باد در داخل و خارج از کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ ایرانشهر جنوبی پلاک 56 واحد 9 کدپستی 158161XXXX تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 950506XXXX01425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 11/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مرضیه السادات کلانتر فرزند عبدالحسین به ش ش 376 صادره از اهواز با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 به مبلغ 000/010/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح میگردد. نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/010/1 ریال منقسم به 101 سهم 000/10 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. سید محمد کلانتر به سمت بازرس اصلی و شهره توکلی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ابوالقاسم نصراله پور بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مرضیه السادات کلانتر به سمت نایب رییس هییت مدیره و رضا نصراله پور به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ 25/3/89 تکمیل امضا گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی