اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 65432

شناسه ملی: 14007799520

تاریخ ثبت: 1397/06/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 9188786485

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد محله آزاد شهر بلوار میرزاکوچک خان شمالی -LSB- استقلال 7 -RSB- خیابان میرزاکوچک خان 32 -LSB- شهیدمدرس 29 -RSB- پلاک 63 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/06/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/06/03:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/03:

تاسیس شرکت سهامی خاص اکسیر آرشام آسیا درتاریخ 03/06/1397 به شماره ثبت 65432 به شناسه ملی 140077XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام اموربازرگانی وتجارت، تهیه، تولید، توزیع،خرید،فروش،صادرات وواردات لوازم ورزشی، لباسهای ورزشی، مکمل های ورزشی وغذایی،دستگاهها و تجهیزات ورزشی وکالاهای مجازبازرگانی ـ توسعه وتجهیز اماکن ورزشی و مجموعه های ورزشی ـ نصب وراه اندازی سیستم خط تولید ماشین آلات بدنسازی ـ برگزاری وشرکت درهمایشها وسمینارها درراستای فعالیت ـ ایجاد شعب ونمایندگی درداخل وخارح ازکشور ـ اخذوام وتسهیلات ازبانکها وموسسات مالی اعتباری جهت شرکت ـ شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی پس ازاخذمجوزهای لازم وثبت فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدور پروانه فعالیت نمی باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ محله آزاد شهر ـ بلوار میرزاکوچک خان شمالی[استقلال 7 ] ـ خیابان میرزاکوچک خان 32 [شهیدمدرس 29 ] ـ پلاک ـ 63 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 918878XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 068934 مورخ 14/05/1397 نزد بانک سپه شعبه پارک ملت با کد 956 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم انیس ملک زاده به شماره ملی 092077XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم سوگند ملک زاده به شماره ملی 092488XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای ابراهیم فیروزی مقدم به شماره ملی 094505XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد تقی ملک زاده به شماره ملی 367344XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمید لکزایی به شماره ملی 094694XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم طاهره عربشاهی مقدم به شماره ملی 367346XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970603XXXX92863 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی