اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 357744

شناسه ملی: 10104031780

تاریخ ثبت: 1388/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/06/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم فرناز میرپور به شماره ملی 045281XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم نازلی چلویی به شماره ملی 387352XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 26/3/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1667145 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/02/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1391 به تصویب رسید. در تاریخ 07/03/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1654766 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/3/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم فرناز میرپور به شماره ملی 045281XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم نازلی چلویی به شماره ملی 387352XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 20/3/93 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید قاجارقیونلو به شماره ملی 483938XXXX و آقای محمد محمدیان به شماره ملی 175484XXXX و آقای ساسان احمدی به شماره ملی 229899XXXX تا تاریخ 20/3/93/4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید قاجارقیونلو به شماره ملی 483938XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد محمدیان به شماره ملی 175484XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ساسان احمدی به شماره ملی 229899XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ساسان احمدی به شماره ملی 229899XXXX به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره متفقا و اوراق عادی اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 10/4/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. در تاریخ 17/3/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم فرناز میرپور به شماره ملی 045281XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم نازلی چلویی به شماره ملی 387352XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/6/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید قاجارقیونلو به شماره ملی 483938XXXX و آقای محمد محمدیان به شماره ملی 175484XXXX و آقای ساسان احمدی به شماره ملی 229899XXXX تا تاریخ 15/6/1392/4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید قاجارقیونلو به شماره ملی 483938XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد محمدیان به شماره ملی 175484XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ساسان احمدی به شماره ملی 229899XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ساسان احمدی به شماره ملی 229899XXXX به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 22/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/2/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1389 به تصویب رسید. در تاریخ 26/2/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/5/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم فرناز میرپور به عنوان بازرس اصلی، خانم نازلی چلویی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره متفقا و اوراق عادی اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 9/6/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/13:

شرکت فوق در تاریخ 7/6/1388 تحت شماره 357744 و شناسه ملی 101040XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/6/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام خدمات مشاوره ای و پیمانکاری طراحی مطالعات واجرای طرحهای راهسازی شامل راههای شهری و روستایی انجام کلیه امور ساختمانی راه سازی نهرکشی زهکشی جدول کشی و انجام کلیه عملیات آپارتمان سازی پل سازی تونل سازی محوطه سازی نقشه کشی نقشه برداری ایجاد فنی جوشکاری برشکاری لوله کشی خطوط رنگ آمیزی سندپلاست ایزوگام تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین خرید و فروش آن تولید بتن و مصالح ساختمانی سقف مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های مربوط به نمای ساختمان و دکوراسیون داخلی شامل پوششهای کاذب سقف دیوار پارتیشن و تزیینات داخلی منازل ساختمانهای اداری تجاری فرهنگی هنری و (طراحی و مشاوره) اجرا و نظارت فنی و کلیه سیستمهای تاسیس ات صنعتی و ساختمانی و مکانیکی ساختمانهای بلند مرتبه و کارخانجات تاسیس اتی نورپردازی و روشنایی نمای ساختمان از قبیل مسکونی ادرای تجاری انجام کلیه امور خدماتی در زمینه نمای کامپوزیت شیشه و پوششهای سلولزی تولید و توزیع و پخش انواع کفپوش ساختمان و مصالح ساختمانی از قبیل موزاییک و سرامیک طراحی و اجرای نمای آلومینیومی (کامپوزیت) و شیشه های دوجداره فرم لس اجرای کلیه عملیات ساختمانی و انجام کلیه امور به نصب و اجرای شاتکریت بر روی دیوارهای سه بعدی و همچنین نظارت فنی بر امور مذکور فعالیت بروش طراحی و ساخت و تولید (مشاوره و مجری) در تمامی زمینه های ارایه خدمات فوق تولید خواهد بود مشارکت همه جانبه در طرح ها و پروژه های ساختمان سازی داخلی و خارجی بصورت منفرد یا به همراه یک یا چند شرکت داخلی و بین المللی در تمامی زمینه های طراحی نظارت فنی اجرا تولید خدمات فضای سبز و محوطه سازی خدمات فنی و مهندسی و تکنولوژی جدید و شرکت در مناقصات و مزایدات فعالیتهای فوق در سطح داخلی و خارجی دارای موضوعات رشته های تکمیلی متعددی است که به مواردی به شرح ذیل اشاره خواهد شد: رشته های راهسازی پل سازی (فلزی و بتنی) پیاده سواره رشته های شهرسازی و ساختمان ابنیه سنگین فلزی و بتنی و تاسیس ات و تجهیزات مربوطه فرودگاه (باند آشیانه و ساختمانهای متعدد و مربوطه) بیمارستان و ساختمانهای مرتفع و خاص و شهرک سازی مسکونی صنعتی رشته ها و بناسازی و تجهیزات کامل مربوطه شمع کوبی و شمع ریزی دستگاههای خاص تولید مصالح سنگ شکن و فونداسیون های خاص تزریق سیمان دیگر کارهای مشابه مرمت ابنیه و بازسازی و مدرن سازی ساختمانها و معماری داخلی و دکوراسیون و چیدمان و المانهای ثابت و متحرک و طراحی و تهیه طرح های خاص حریق و اکدستیک جهت فضاهای مختلف امور بازرگانی داخلی و خارجی بطور کامل از جمله کالاهای تاسیس اتی بهداشتی یا ترییناتی و رنگها و مواد شیمیایی مجاز آهن آلات صنعتی و ساختمانی در تمامی زمینه ها (از جمله فولاد استیل حس برتر) سیستمهای پیش ساخته و سبک و مصالح خاص و پوششهای نهایی در کف بدنه و نما و دیگر نقاط و طراحی مشاوره نظارت فنی و احداث و ساخت انواع راههای مناسب زمینی و زیرزمینی از قبیل راه و باند و فرودگاه خرید و فروش و تولید بتن و مصالح ساختمانی ضایعات ساختمانی اجرای اسکلت سقف واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ اشرفی اصفهانی خ 22 بهمن برج آسمان واحد 315 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 241/88 ص 235 مورخ 26/5/1388 نزد بانک پاسارگاد شعبه فرشته پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای سعید قاجارقیونلو به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای محمد محمدیان به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای ساسان احمدی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای ساسان احمدی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم فرناز میرپور به عنوان بازرس اصلی 28 خانم نازلی چلویی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی