اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2321

شناسه ملی: 10760245564

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

آدرس: استان مازندران شهرستان بابل بخش مرکزی شهر بابل شهیدبزاز کوچه گلستان 3 -LSB- شهیدعباس باقرپور -RSB- بن بست رضوان 2 پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 4715635599

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 03/10/1400 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم خیامی به شماره ملی 006891XXXX و خانم آتوسا رجب نیا بابلی به شماره ملی 206468XXXX و آقای محسن نامداربابلی به شماره ملی 206324XXXX و آقای جواد نامداربابلی به شماره ملی 206286XXXX و آقای کیانوش سلطانی به شماره ملی 197199XXXX تا تاریخ 03/10/1400 . - 2 خانم آزاده محمدآقایی تالاری به شماره ملی 001091XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا محمدجانی آغوزی به شماره ملی 206508XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - 3 روزنامه کثیرالانتشار عصر رسانه جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 981021XXXX24262 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 03/10/1400 به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم خیامی به شماره ملی 006891XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم آتوسا رجب نیا بابلی به شماره ملی 206468XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جواد نامداربابلی به شماره ملی 206286XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کیانوش سلطانی به شماره ملی 197199XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن نامداربابلی به شماره ملی 206324XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن نامداربابلی به شماره ملی 206324XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای منفرد آقای محسن نامداربابلی ( عضو هییت مدیره و مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981024XXXX76798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف) با توجه به گزارش توجیهی هییت مدیره و ضرورت افزایش سرمایه و همچنین گزارش بازرس قانونی مبنی بر تایید گزارش توجیهی هییت مدیره و ضرورت افزایش سرمایه مجمع به اتفاق آرا و با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت از طریق واریز نقدی سهامداران طبق گواهی شماره 312/57992 مورخ 12/10/1396 بانک ملت بابل و افزایش مبلغ اسمی هر سهم از مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی به مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده میلیون ریالی افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش 961110XXXX00931 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تا تاریخ 06/10/1398 انتخاب گردیدند: ـ خانم مریم خیامی به کد ملی 006891XXXX ـ خانم آتوسا رجب نیا بابلی به کد ملی 206468XXXX ـ آقای محسن نامداربابلی به کد ملی 206324XXXX ـ آقای جواد نامداربابلی به کد ملی 206286XXXX ـ آقای کیانوش سلطانی به کد ملی 197199XXXX ب)بازرسان شرکت عبارتند از: خانم آزاده محمدآقایی تالاری به کد ملی 001091XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا محمدجانی آغوزی به کد ملی 206508XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. د) ترازنامه و صورتهای مالی سال 1395 مورد تصویب واقع گردید. ش 961023XXXX63709 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی بابل به آدرس استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش مرکزی ـ شهر بابل ـ شهیدبزاز ـ کوچه گلستان 3 [شهیدعباس باقرپور] ـ بن بست رضوان 2 ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف کدپستی: 471563XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ تعیین سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ 06/10/1398 عبارتست از: ـ خانم مریم خیامی به کد ملی 006891XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم آتوسا رجب نیا بابلی به کد ملی 206468XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای جواد نامداربابلی به کد ملی 206286XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره ـ آقای کیانوش سلطانی به کد ملی 197199XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره ـ آقای محسن نامداربابلی به کد ملی 206324XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل ـ تعیین دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای آقای محسن نامدار بابلی (مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961023XXXX85436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/06/1397 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم خیامی به شماره ملی 006891XXXX و خانم آتوسا رجب نیابابلی به شماره ملی 206468XXXX و آقای محسن نامداربابلی به شماره ملی 206324XXXX و آقای جواد نامداربابلی به شماره ملی 206286XXXX و آقای کیانوش سلطانی به شماره ملی 197199XXXX تا تاریخ 17/06/1397 . - 2 خانم آزاده محمدآقایی تالاری به شماره ملی 001091XXXX به عنوان بازرس اصلی،آقای حمیدرضا محمدجانی آغوزی به شماره ملی 206508XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - 3 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950802XXXX27233 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/06/1397 به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم خیامی به شماره ملی 006891XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم آتوسا رجب نیابابلی به شماره ملی 206468XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جواد نامداربابلی به شماره ملی 206286XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کیانوش سلطانی به شماره ملی 197199XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن نامداربابلی به شماره ملی 206324XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن نامداربابلی به شماره ملی 206324XXXX به سمت مدیرعامل. - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای منفرد آقای محسن نامدار بابلی(عضو هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950802XXXX93561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) به موضوع شرکت موارد " حفاظت، نگهداری و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، نگهداری و خدمات فضای سبز،خدمات عمومی، تعمیر و نگهداری، امور پشتیبانی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع مذکور لزوماً به منزله صدور و اخذ مجوز فعالیت نمی باشد. " اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه (ماده دو) اصلاح گردید. ب) محل شرکت در واحد ثبتی بابل به آدرس بابل میدان اوقاف ساختمان نیکان طبقه 2 واحد 8 کدپستی 471481XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 940227XXXX11346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/09:

پیرو آگهی تغییرات بشماره 5812/92/03 مورخ 31/2/92 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/7/93 تغییرات ذیل حاصل شده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ آقای محسن نامدار بابلی با کد ملی 206324XXXX و آقای جواد نامدار بابلی با کد ملی 206286XXXX آقای کیانوش سلطانی با کد ملی 197199XXXX خانم آتوسا رجب نیا بابلی با کد ملی 206468XXXX خانم مریم خیامی با کد ملی 006891XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای علی رضا برزن به عنوان بازرس اصلی با کد ملی 008062XXXX آقای میر حمید مولایی با کد ملی 206033XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ برابر صورت جلسه اعضای هییت مدیره مورخ 6/7/93 خانم مریم خیامی به عنوان رییس هییت مدیره و خانم آتوسا رجب نیا بابلی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن نامدار بابلی به عنوان مدیرعامل و آقایان جواد نامدار بابلی و کیانوش سلطانی به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور از قبیل (چک، سفته، بروات) و عقود اسلامی و همچنین نامه های عادی و اداری باامضای آقای محسن نامدار بابلی (مدیرعامل) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 1882983 رییس ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/31:

پیرو آگهی تغییرات به شماره 29292/90/03 مورخ 30/7/1390 و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 25/2/1392 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 آقایان محسن نامدار بابلی، جواد نامدار بابلی و کیانوش سلطانی و خانمها مریم خیامی و آتوسا رجب نیا بابلی به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 2 اقایان میرحمید مولایی و مصطفی رضایی چراتی به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 برابر صورتجلسه هییت مدیره شرکت مورخ 17/11/1391 خانمها مریم خیامی به سمت رییس هییت مدیره و خانم آتوسا رجب نیا بابلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن نامدار بابلی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و آقایان جواد نامدار بابلی و کیانوش سلطانی به سمت عضو هییت مدیره شرکت تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت (چک سفته بروات) عقوداسلامی و قراردادها و همچنین نامه های عادی و اداری با امضا آقای محسن نامدار بابلی ( مدیر عامل ) همراه با مهرشرکت دارای اعتبار میباشد. ش 1651928 ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 7809/03 مورخ 21/2/90 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/2/90 و عادی سالانه مورخ 25/2/90 تغییرات زیر حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ اصلاح ماده 31 ـ اساسنامه تعداد اعضای هییت مدیره از سه نفر به 5 نفر افزایش یافته و ماده مذکوربه شرح فوق اصلاح گردید. 2 ـ آقایان محسن نامداربابلی و کیانوش سلطانی و جواد بابلی و خانم مریم خیامی و آتوسا رجب نیا بابلی بسمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شده اند. 3 ـ آقایان میرحمید مولایی و مصطفی رضایی چراتی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. 4 ـ روزنامه کثیر الانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 ـ برابر صورت جلسه مورخ 26/2/90 هییت مدیره خانم مریم خیامی بسمت رییس هییت مدیره و آقای جواد نامدار بابلی به سمت نایب رییس و آقای محسن نامدار بابلی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای کیانوش سلطانی و خانم آتوسا رجب نیا بابلی بسمت عضو هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل(چک ـ سفته ـ بروات) و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری و عادی با امضا آقای محسن نامدار بابلی(مدیر عامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 1993/03 ـ 25/1/1388 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/1/1390 و عادی سالانه مورخ 21/1/1390 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 ـ اصلاح ماده 31 ـ اساسنامه تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافته و ماده مذکور به شرح فوق اصلاح گردید. 2 ـ آقایان جواد نامدار بابلی و خانمها مریم خیامی و آتوسا رجب نیا بابلی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند. 3 ـ اقایان میرحمید مولایی و مصطفی رضایی چراتی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 ـ برابر صورتجلسه مورخ 21/1/1390 هییت مدیره خانم مریم خیامی به سمت رییس هییت مدیره و آقای جواد نامدار بابلی بسمت نایب رییس و خانم آتوسا رجب نیابابلی به عنوان عضو هییت مدیره و آقای علیرضا برزن فرزند محمدرضا خارج از سهامداران به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل (چک، سفته، بروات) و عقوداسلامی و سایر نامه های اداری وعادی با امضا آقای علیرضا برزن (مدیرعامل) همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 219430/03 مورخ 4/6/85 باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/87 و عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/87 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 آقایان محسن نامداربابلی کیانوش سلطانی جواد نامداربابلی خانمها مریم خیامی آتوسا رجبی نیابابلی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شده اند. 2 آقایان میرمحمد مولایی مصطفی رضایی چراتی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. 3 روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 برابر صورتجلسه مورخ 26/12/87 هییت مدیره شرکت خانم مریم خیامی به سمت رییس هییت مدیره آقای جواد نامداربابلی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محسن نامداربابلی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای کیانوش سلطانی و خانم آتوسا رجب نیابابلی به سمت عضو هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضای منفرد مدیر عامل آقای محسن نامداربابلی و با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 25270/03 - 4/6/83 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 24/5/1385 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - آقایان علی خدادادی که کوچکسرایی، محسن نامدار بابلی، کیانوش سلطانی، جوا نامدار بابلی، خانم مریم خیامی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شده اند. 2 - آقایان میر حمید مولایی، مصطفی رضایی چراتی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیده اند. 3 - روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - برابر صورتجلسه مورخ 25/5/1385 هییت مدیره شرکت خانم مریم خیامی به سمت رییس هییت مدیره آقای علی خدادادی کوچکسرایی به سمت نایب رییس و کیانوش سلطانی و جواد نامدار بابلی به سمت عضو و آقای محسن نامدار بابلی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضا منفرد محسن نامدار بابلی مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 23439/03 - 24/5/83 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/5/1383 تغییرات ذیل حاصل شد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - آقایان علی خدادادی کوچکسرایی، محسن نامدار بابلی، کیانوش سلطانی، جواد نامدار بابلی، خانم مریم خیامی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شد ه اند. 2 - آقایان میرحمید مولایی، مصطفی رضایی چراتی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند. 3 - روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - برابر صورتجلسه مورخ 28/5/1383 هییت مدیره شرکت خانم مریم خیامی به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی خدادادی کوچکسرایی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای کیانوش سلطانی به سمت عضو هییت مدیره، آقای جواد نامدار بابلی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن نامدار بابلی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید و مقرر شد که کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی