اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 865

شناسه ملی: 10861753721

تاریخ ثبت: 1388/10/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/10/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/20:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه شرکت تعاونی مجموعه ورزشی 5596 شادمان کوهدشت و تاییدیه شماره 1070 و مورخه 20/10/88 اداره کل تعاون استان لرستان که در تاریخ 21/10/88 تحت شماره 865 شناسه ملی 108617XXXX1 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کوهدشت بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکت ها در مورخه 21/10/88 تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 ـ موضوع شرکت: خدمات ورزشی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: کوهدشت، خیابان بوعلی فرعی رقیه. 4 ـ سرمایه شرکت: سرمایه اولیه تعاونی مبلغ 10500000 ریال منقسم به 35 سهم سیصد هزار ریالی که مبلغ 3500000 ریال آن به بانک توسعه تعاون شعبه کوهدشت بحساب جاری شماره 4/445 واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5 ـ میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: کل سهام شرکت تعاونی 35 سهم 300000 ریالی می باشد که آقایان نعمت اله رشیدیان تعداد هشت سهم، علی طهماسیان چغاسلمانی تعداد یک سهم و خانم ها مهسا موید کاظمی، سمیه عباسی گراوند، فرخنده رشیدیان دلفان هر کدام تعداد هشت سهم و لیلا رشیدیان دلفان، فایزه کیخسروی هر کدام تعداد یک سهم را دارا می باشند. 6 ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا: خانم مهسا موید کاظمی بسمت رییس هییت مدیره، خانم لیلا رشیدیان دلفان بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمیه عباسی گراوند بسمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت سه سال به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب و مقررا کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب رییس هییت مدیره باامضای نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد. 7 ـ بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: خانم فرخنده رشیدیان دلفان و آقای علی طهماسیان چغاسلمانی بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی