اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2351

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1394/06/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/06/31

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/31:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ 31/6/1394 تحت شماره 2351 در دفتر ثبت شرکتهای واحد ثبتی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات ـ خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ترخیص کالا ـ تولید قطعات و لوازم رایانه ای، الکترونیکی و الکتریکی، انجام خدمات استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت:منطقه آزاد چابهارـ مجتمع صدف ـ طبقه اول ـ واحد شماره 603 ـ کدپستی 997176XXXX . 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/20 (بیست میلیون) ریال نقدی منقسم به 00/1 (یکهزار) سهم با نام 000/20 (بیست هزار)ریالی میباشد که 35 % آن نقداً برابر گواهی بانکی به شماره 270/25210/72 مورخ 22/6/1394 به شماره حساب 252153XXXX نزد بانک تجارت شعبه آزاد بندر چابهار پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران شرکت میباشد. 5 ـ مدیران شرکت و صاحبان امضا مجاز: آقای سید فاروق جعفری به سمت رییس هییت مدیره، آقای الهی بخش غلامی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علیرضا محمودی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی، قراردادها و عقود اسلامی با امضا منفرد مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد هریک از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. 6 ـ بازرسان و مدت تصدی آنان: خانم نادیه علی مصطفی زاده و آقای وسیم آزادی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 7 ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش 1914291 واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی